Corff amgylchedd 'wedi costio £17m'

Cyfoeth Naturiol Cymru Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru
Image caption Cafodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei greu drwy uno Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Fe gostiodd dros £17 miliwn i sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ôl llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar faterion gwledig Antoinette Sandbach.

Fe wnaeth aelod cynulliad Gogledd Cymru gais am y wybodaeth gan y gweinidog yn Llywodraeth Cymru, ac mae'r ffigyrau a roddwyd iddi yn dangos gwariant o £14.2 miliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf gyda chostau ychwanegol o £2.8m erbyn diwedd Mawrth 2014.

Mae'r costau'n cynnwys bron £5 miliwn o daliadau diswyddo i 123 o staff wrth uno cyrff Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Er i Gyfoeth Naturiol Cymru ddechrau ar ei waith ym mis Ebrill eleni, fe ddywed y corff y bydd mwyafrif y gweithwyr gafodd eu diswyddo ddim yn gadael eu swyddi tan ddiwedd y mis yma.

Ar gyfartaledd, bydd y gweithwyr sy'n gadael yn derbyn £39,000.

Yn ogystal â'r 123 a gafodd eu diswyddo'n wirfoddol mae 74 yn fwy wedi gwneud ceisiadau aflwyddiannus i adael eu swyddi, ac mae 39 arall ar restr wrth gefn i adael.

'Defnydd gwell?'

Yn ôl Ms Sandbach, mae'r costau hefyd yn cynnwys costau technoleg gwybodaeth o £10.7 miliwn a dros filiwn o bunnau am gyngor cyfreithiol ynghyd â £242,000 ar ail-frandio'r corff newydd.

Dywedodd Antoinette Sandbach: "Fe ddywedwyd wrthym y byddai uno'r tri chorff yn arbed £158 miliwn dros y degawd nesaf.

"Mae'n anodd gweld sut bod hynny'n wir - mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn honni y bydd colli'r swyddi yn arbed £4.2m y flwyddyn yn unig mewn costau cyflog.

"Hoffwn wybod lle bydd yr arbedion eraill yn cael eu gwneud. Debyg gen i fod defnydd gwell ar gael i £17m o arian cyhoeddus.

"Fy mhryder yw y byddwn yn gweld ailadrodd uno Awdurdod Datblygu Cymru a Bwrdd Twristiaeth Cymru - methodd y ddau i gynnig gwerth da am arian na gwell gwasanaethau.

"Rwy'n herio'r gweinidog i egluro sut bod CNC yn cynnig gwasanaeth gwell i bobl Cymru. Y cyfan welaf i yw bil mawr iawn i bawb mewn cyfnod o bwysau mawr ar y gyllideb gyhoeddus."

'Talu am ei hun'

O'r rhai a dderbyniodd diswyddo gwirfoddol roedd 86 yn y band cyflog rhwng £18,220 a £31,900. Roedd 24 yn ennill hyd at £39,660.

Roedd saith o'r staff sy'n gadael yn ennill hyd at £50,680, a chwech arall yn ennill uchafswm o £62,400.

Wrth ymateb i'r feirniadaeth gan Ms Sandbach, dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Rydym wedi cytuno y bydd 123 o staff yn gadael yn wirfoddol erbyn Mawrth 31, 2014, gyda'r mwyafrif yn gadael ar Ragfyr 31 eleni. Mae nifer fechan yn fwy wedi cael cynnig amodau gadael ac rydym yn disgwyl am eu hymateb.

"Cost y cynllun ar hyn o bryd yw £4.8 miliwn, ac fe fydd hwnnw'n codi i £5m os fydd y cynigion eraill yn cael eu derbyn.

"Yn dilyn hyn fe fydd arbedion o £0.8 miliwn am y flwyddyn ariannol bresennol a £4.2m am y nesaf yn sicrhau bod y cynllun yn talu am ei hun o fewn 15 mis.

"Bydd yr arbedion wedi hyn o £4m bob blwyddyn yn cael ei ail-fuddsoddi i waith pwysig fel lleihau risg llifogydd, sicrhau cyflenwad da o goed i'r diwydiant a gwella'r amgylchedd i bobl, bywyd gwyllt a'r economi.

"O fewn unrhyw uniad mae yna gyfnod o ansicrwydd i staff mewn sefydliad newydd.

"Rydym yn deall nad yw'n hawdd, ond rydym yn gweithio i sicrhau bod y newid mor ddidrafferth ag y gall fod."

Daeth datganiad byr hefyd gan lefarydd ar ran Llywodraeth Cymru a ddywedodd:

"Ynghyd â chwarae rôl hanfodol yn y modd yr ydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol, rydym yn disgwyl i Gyfoeth Naturiol Cymru gyflawni arbedion ariannol o £127 miliwn dros y deng mlynedd nesaf."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.