Byrddau iechyd 'ddim wedi paratoi'

Doctor
Image caption Mae'r Pwyllgor am weld mwy o gynllunio manwl gan fyrddau iechyd

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad yn poeni nad yw ysbytai yng Nghymru wedi paratoi i ddelio gyda'r straen ychwanegol ar y gwasanaeth iechyd dros y gaeaf.

Dydy'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddim yn hyderus bod byrddau iechyd yng Nghymru wedi paratoi yn ddigon trylwyr ar gyfer y pwysau ychwanegol ar wasanaethau dros fisoedd y gaeaf.

Mae'r aelodau'n dweud mai dim ond tri allan o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru oedd wedi cyhoeddi cynlluniau gofal heb ei drefnu erbyn dechrau mis Tachwedd, i baratoi ar gyfer y cynnydd a ragwelir yn y defnydd o wasanaethau iechyd yn ystod y gaeaf.

Mae'r llywodraeth yn dweud bod y cynllunio wedi bod yn fwy trylwyr na'r llynedd.

'Angen mwy o gynllunio'

Mewn llythyr at Mark Drakeford, dywedodd y pwyllgor bod o'r byrddau sydd wedi cyhoeddi eu cynlluniau, nad oedd hynny yn "llawer mwy na phwyntiau bwled a chrynodebau".

Bwrdd Iechyd Cwm Taf oedd yr unig un i gyhoeddi cynlluniau manwl yn ôl y pwyllgor.

Cafodd 2,600 o lawdriniaethau eu canslo yng Nghymru oherwydd diffyg gwelyau'r llynedd. Mae'r pwyllgor yn dweud bod tua 460 o welyau ychwanegol ar gael ar draws y byrddau iechyd eleni os oes eu hangen.

Ond maen nhw'n galw am fwy o wybodaeth am wasanaethau ychwanegol yn y gymuned hefyd.

Mae pryder hefyd nad yw'r un o fyrddau iechyd Cymru yn cyrraedd targedau'r Coleg Gofal Brys am niferoedd yr ymgynghorwyr fydd ar gael mewn adrannau gofal brys.

Straen y gaeaf

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Rees AC: "Mae pawb yn ymwybodol o'r straen ychwanegol sydd ar ein gwasanaethau iechyd yn y gaeaf.

"Yn 2012-13, parhaodd y gaeaf tan fis Mai, gan ymestyn y pwysau ar ein gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, ac mae'r pwyllgor yn cydnabod bod creu cynllun i ddelio hefo'r sefyllfa o'r fath yn anodd.

"Er hynny, wedi profiad llynedd, roedden ni'n disgwyl i fyrddau iechyd yng Nghymru baratoi yn well y tro yma, ond nid yw'r dystiolaeth wedi ein sicrhau o hynny.

"Hoffwn weld mwy o fanylder mewn cynlluniau gofal brys a darlun mwy clir o ba gapasiti ychwanegol sydd ar gael ym mhob bwrdd iechyd a'r gymuned."

Ychwanegodd bod y pwyllgor wedi gofyn i'r llywodraeth weithredu er mwyn gwella nifer yr ymgynghorwyr sydd ar gael mewn adrannau gofal brys yng Nghymru.

'Cynnydd ers llynedd'

Yn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth y byddai Mark Drakeford yn ystyried y llythyr ac yn ymateb yn y flwyddyn newydd.

"Mae'n bwysig i nodi bod y broses o gynllunio wedi dechrau ym mis Mawrth, a chafodd cynlluniau ffurfiol eu derbyn ym mis Medi.

"Mae pob bwrdd iechyd a gwasanaeth ambiwlans nawr wedi cyhoeddi'r cynlluniau yma ar eu gwefannau.

"Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol ac yn hyderus bod cynnydd wedi ei wneud ers y llynedd a bod y cynllunio yn fwy integredig.

"Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa yn agos."

Straeon perthnasol