Rhanbarthau'n taro nôl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Arlein rygbi

Mae'r corff sy'n cynrychioli'r pedwar clwb rhanbarthol wedi rhyddhau datganiad cryf sy'n beirniadu Undeb Rygbi Cymru (URC),

Mae'r datganiad yn ymateb i'r llythyr gafodd ei yrru i'r 320 o glybiau gan URC oedd yn esbonio be oedd safbwynt yr undeb yn y ddadl rhyngddyn nhw a'r rhanbarthau.

Yn eu datganiad mae Regional Rugby Wales (RRW) yn dweud bod llythyr yr undeb i'w weld yn dangos "bod eu ffocws nhw i gyd ar reolaeth yn hytrach na beth sydd orau i rygbi yng Nghymru".

Roedd URC wedi dadlau yn eu llythyr y byddai cynlluniau RRW i greu cystadleuaeth Eingl-Gymreig newydd yn cael effaith andwyol ar safon cystadleuaeth y Chwe Gwlad.

'Methiant truenus'

Yn eu datganiad mae RRW yn ymateb i nifer o bwyntiau gafodd eu gwneud yn llythyr Undeb Rygbi Cymru.

Maen nhw'n cyhuddo'r undeb o "godi bwganod" ynglŷn â'r posibiliad o'r rhanbarthau yn torri i ffwrdd gan ddweud nad yw hynny'n rhywbeth mae'r clybiau wedi bygwth ei wneud.

Mae RRW hefyd yn dweud:

  • Eu bod nhw wedi siomi mai "ymateb URC i gynnig positif a sylweddol arall gan y rhanbarthau oedd ymosod arnynt mewn modd bustlaidd ac annidwyll";
  • Mai'r hyn mae'r rhanbarthau a RRW ei eisiau yw "gweithio gyda URC er mwyn bwrw 'mlaen gyda chanlyniad positif ar gyfer rygbi yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf";
  • Ei fod yn "anhygoel" bod yr undeb wedi gwrthod trafod cytundeb newydd cyn y flwyddyn newydd (terfyn amser URC ar gyfer cytundeb) ond eu bod "nawr yn fodlon cynnig 'cytundeb gwahanol' ar delerau gwahanol";
  • Eu bod nhw'n credu "wrth edrych ar y cyfathrebu rhwng URC a chlybiau yng Nghymru ei bod hi'n edrych fel bod eu ffocws nhw i gyd ar reolaeth yn hytrach na beth sydd orau i rygbi yng Nghymru".

Yn ogystal maent yn cyhuddo'r undeb o "fethu'n druenus â darganfod ffordd deg ar gyfer rhannu arian fyddai'n deg i'r clybiau Cymreig".

Mae'r datganiad llawn i'w weld yma.

Llythyr

Yn gynharach dydd Sadwrn roedd manylion wedi dod i'r fei ynglŷn â'r llythyr roedd URC wedi ei ddanfon i'w aelodau - cyfanswm o 320 o glybiau.

Yn ôl URC pwrpas y llythyr hwn oedd "ateb ac ymateb i'r dadleuon sy'n cael eu codi mewn cysylltiad â'r problemau presennol".

Roedd y llythyr yn esbonio pan nad yw'r undeb yn fodlon cefnogi cynghrair Eingl-Gymreig ac yn dweud y byddan na fyddan nhw'n cefnogi unrhyw ymgais gan y rhanbarthau i chwarae mewn cystadleuaeth o'r fath.

Dywed y llythyr "Heblaw am y ffaith y byddai hynny'n anfoesol byddai'n sicr o arwain at ddirywiad yn safon y timau cenedlaethol ac yn sgil hynny byddai'r Chwe Gwlad yn troi fewn i gystadleuaeth ddiystyr ac anneniadol".

Cefndir

Mae'r pedwar rhanbarth Cymreig - Gleision, Scarlets, Gweilch a'r Dreigiau - wedi gwrthod arwyddo cytundeb newydd gyda'r undeb.

Maen nhw'n dadlau bod ansicrwydd ynghylch y gystadleuaeth Ewropeaidd yn ei wneud yn amhosib iddyn nhw arwyddo ac maen nhw hefyd yn anhapus ynglŷn â'r ffordd mae URC yn rhannu arian.

Roedd yr undeb wedi dweud y byddai'n rhaid iddyn nhw arwyddo'r cytundeb erbyn dechrau'r flwyddyn newydd ond ddigwyddodd hynny ddim, ac maen nhw wedi dweud y bydd cytundeb newydd yn cael ei gynnig i'r clybiau yn y man.

Hanfod y ffrae yw'r ffordd mae arian o fewn rygbi yng Nghymru'n cael ei rannu gan yr undeb, yn ogystal â'r ansicrwydd dros y gystadleuaeth rygbi Ewropeaidd.