Euog o dwyllo'r system fudd-daliadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Dolgellau

Mae gŵr o Ddyffryn Ardudwy wedi cael ei ddedfrydu i 26 wythnos o garchar wedi'i ohirio, ar ôl pledio'n euog i dderbyn £37,000 drwy dwyllo'r system fudd-daliadau.

Fe blediodd David Taylor, 67 oed, yn euog o geisio am gredyd pensiwn o Ionawr 2006 ymlaen drwy beidio bod yn onest ynglŷn â faint o arian oedd ganddo yn ei gyfrif banc.

Fe blediodd hefyd yn euog o ddau achos tebyg yn Hydref 2012 - un o hawlio credyd pensiwn o'r Adran Waith a Phensiynau drwy dwyll a'r ail o hawlio budd-dal treth cyngor o Gyngor Gwynedd.

Yn Llys yr Ynadon Dolgellau, dywedodd erlynydd y Goron, Tracey Willingham, bod Taylor wedi derbyn £37,722 yn fwy o fudd-dal nag y dylai fod wedi'i hawlio.

Dywedodd yr erlynydd bod Taylor wedi cyfaddef iddo fod â £3,100 yn y banc yn 2006 pan roedd ganddo dros £13,000 mewn gwirionedd.

Yn Hydref 2012, fe nododd bod ganddo £8,100, ond roedd ei fanylion banc yn dangos bod £165,000 yn ei gyfrif.

Roedd Taylor wedi derbyn £26 yr wythnos mewn budd-dal treth gyngor pan na ddylai fod wedi derbyn dim.

Mewn cyfweliad gyda'r Adran Waith a Phensiynnau yng Ngorffennaf 2013, fe ddywedodd Taylor wrth yr ymchwilwyr bod ei wraig wedi marw yn 2012 a bod eu cyn gartref yn Nhyddyn Goronwy wedi cael ei werthu am £430,000 a'i fod rwan yn byw mewn llety rhent.

Dywedodd ei fod yn cymryd cyfrifoldeb llawn am beidio â llenwi'r ffurflenni'n gywir ac fe ad-dalodd y £37,722 yn syth, gan ddweud nad oedd bwriad i dwyllo'r adran na'r cyngor.

Dywedodd y cyfreithiwr dros yr amddiffynydd, Nansi Thirsk, bod Taylor wedi cyd-weithio'n llawn gyda'r adran a bod cymhlethdod wedi bod ynglŷn â'i hawliau yn sgil y ffaith bod ei ddiweddar wraig wedi bod yn derbyn budd-dal anabledd.

Fe benderfynodd y Llys y dylai Taylor wynebu cosb o 26 wythnos yn y carchar wedi'i ohirio am 12 mis.

Mae'n rhaid iddo hefyd wneud 200 o oriau o waith cymunedol a thalu costau'r llys.