Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn gohirio llawdriniaethau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BIPBC
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond llawdriniaethau brys fydd yn digwydd yn y gogledd dros yr wythnos i ddod

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio'r holl lawdriniaethau sydd ddim yn rhai brys yn y tri ysbyty cyffredinol yn y rhanbarth.

Fe fydd llawdriniaethau brys yn digwydd fel arfer, ond mae nifer o lawdriniaethau nad ydyn nhw'n rhai brys wedi cael eu gohirio oherwydd pwysau ar adnoddau'r bwrdd.

Bydd Aelod Cynulliad Ceidwadol Gogledd Cymru, Antoinette Sandbach, yn gofyn cwestiwn brys i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn y Senedd brynhawn Mawrth.

'Pwysau sylweddol'

Mewn datganiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Dros y dyddiau diwethaf mae cynnydd cyson wedi bod yn y galw am ofal iechyd brys ar draws gogledd Cymru, gan arwain at bwysau sylweddol ar adrannau brys y tri ysbyty - Ysbyty Gwynedd, Glan Clwyd a Maelor Wrecsam.

"Mae nifer o'r cleifion sydd wedi dod i'r ysbytai â thrafferthion iechyd cymhleth, ac mae llawer yn hen a bregus. Mae hynny wedi arwain at bwysau ar welyau, a'r risg o oedi i gleifion eraill sydd angen triniaeth ar frys.

"Fel rhan o'n gweithdrefnau arferol i ddelio gyda phwysau o'r fath, mae'r bwrdd wedi penderfynu lleihau nifer y llawdriniaethau sydd wedi eu trefnu o flaen llaw yn y tri ysbyty am yr wythnos yma.

"Bydd llawdriniaethau brys yn digwydd fel arfer, ac mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu o ddydd i ddydd."

Ymddiheuro

Roedd y bwrdd yn cydnabod y byddai'r cyhoeddiad yn achosi anghyfleustra i nifer o bobl oedd i fod i dderbyn llawdriniaeth yr wythnos hon.

Dywedodd y cyfarwyddwr gwasanaethau clinigol gyda'r bwrdd, yr Athro Matt Makin:

"Rwyf am ymddiheuro i bob claf a fydd yn diodde' anghyfleustra oherwydd y penderfyniad yma.

"Rwy'n gwybod fod pobl yn gorfod gwneud trefniadau arbennig fel y gallan nhw ddod i'r ysbyty am lawdriniaeth, ac mae'n ddrwg iawn gen i am y trafferthion y bydd hyn yn ei achosi.

"Nid yw hwn yn benderfyniad a gafodd ei wneud ar chwarae bach. Fodd bynnag rhaid i ni sicrhau ein bod yn gallu darparu gwasanaethau diogel i bobl sydd angen triniaeth ar frys, ac ar y funud mae ein hysbytai yn wynebu pwysau difrifol iawn.

"Fe fyddwn yn cadw golwg gyson ar y sefyllfa, ac fe fyddwn yn gwneud trefniadau i aildrefnu llawdriniaethau i gleifion cyn gynted â phosib."

Mae'r gweinidog iechyd wedi dweud bod y penderfyniad i ohirio llawdriniaethau yn "anffodus", ond y penderfyniad "synhwyrol a chymesur" i ddelio gyda chynnydd yn y galw am ofal brys.

Wrth ymateb i gwestiwn brys yn y Cynulliad, dywedodd Mark Drakeford bod y penderfyniad i ohirio llawdriniaethau ym mhrif ysbytai'r gogledd wedi dod oherwydd "lefel uchel iawn o alw am ofal brys".

Ychwanegodd bod achosion o haint norofirws wedi golygu cau rhai wardiau, gan adio at y broblem.

Awgrymodd y byddai llawdriniaethau yn cael eu gohirio tan ddydd Llun, ond y byddai rheolwyr yn adolygu'r sefyllfa ddydd Iau.

'Pryder mawr'

Mewn ymateb i'r sefyllfa, dywedodd Aled Roberts, AC y Democratiaid Rhyddfrydol yng ngogledd Cymru:

"Mae'r cyhoeddiad yma'n achos pryder mawr. Roedd Llywodraeth Lafur Cymru wedi dweud eu bod yn hyderus bod yna gynlluniau addas ar gyfer y gaeaf. Ond dydy'r cynlluniau yma ddim yn ddigon da.

"Dyma dystiolaeth bellach fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o dan bwysau aruthrol a'u bod yn cael trafferth ymdopi.

"Mae ffigyrau diweddar yn dangos mai Betsi Cadwaladr sy'n perfformio waetha' o holl fyrddau iechyd Cymru o ran amseroedd aros i gleifion. Mae llawer o gleifion yn aros yn rhy hir am driniaeth fel mae hi, mae'n bryder felly y bydd yn rhaid iddyn nhw aros yn hirach fyth."

Roedd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar iechyd, Darren Millar AC, hefyd yn cytuno fod y sefyllfa'n "achos pryder".

"Y bregus a'r oedrannus fydd yn cael eu taro waetha' a bydd teuluoedd yn iawn i holi beth sy'n gyfrifol am y sefyllfa.

"Y ffaith syml ydy nad ydy Llafur Cymru'n gallu recriwtio staff parhaol, ac mae toriadau Carwyn Jones i'r gwasanaeth iechyd wedi gadael byrddau iechyd mewn sefyllfa anodd.

"Ddylai bod yna ddim unrhyw awgrym bod llawdriniaethau'n cael eu canslo ac fe ddylai gweinidogion Llafur wneud yn siŵr nad ydy hyn yn digwydd eto yng ngogledd Cymru."

'Methu ymdopi'

Dywedodd AC Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru, Llyr Gruffydd: "Fe wnaeth Plaid Cymru fynnu y byddai cael gwared ar welyau mewn ysbytai cymunedol yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar y tri phrif ysbyty.

"Rwan, rydyn ni'n gweld bod Glan Clwyd, Bangor a Wrecsam yn methu ymdopi 'efo'r cynnydd o gleifion tymhorol a'r boblogaeth yn heneiddio.

"Mae'r neges hon i feddygon teulu yn cadarnhau fod cleifion sy'n treulio ysbeidiau hirach yn yr ysbyty yn golygu nad oes digon o welyau. Faint o'r cleifion hyn alla'i gael eu symud i ysbytai cymunedol?

"Dylai'r Gweinidog Iechyd weithredu cyn i sefyllfa ddrwg fynd yn waeth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol