Rhybuddio AC am ymddygiad amhriodol

  • Cyhoeddwyd
William Powell AC
Disgrifiad o’r llun,
William Powell yw aelod cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru

Mae'r aelod cynulliad William Powell wedi derbyn rhybudd ffurfiol gan ei blaid - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - yn dilyn cwyn yn ei erbyn am ymddygiad amhriodol.

Cadarnhaodd y blaid eu bod wedi derbyn cwyn dienw am Mr Powell ym mis Mai y llynedd oedd yn ymwneud â digwyddiad yn 2011.

Mae Mr Powell wedi ymddiheuro am y digwyddiad.

Cyhoeddwyd yr honiadau am Mr Powell ym mhapur newydd y Daily Mail ddydd Sadwrn, ac roedd yr erthygl hefyd yn cyfeirio at honiadau yn erbyn cyn aelod seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol ym Maldwyn, Lembit Opik.

Mae'r erthygl yn honni i Mr Opik geisio cusanu aelod ifanc o'r blaid pan oedd hi'n 17 oed. Mae Mr Opik yn gwadu'r honiad.

'Rhybudd ffurfiol'

Dywedodd llefarydd ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru mewn datganiad:

"Fe dderbynion ni gŵyn ddienw ym Mai 2013 am ymddygiad William Powell AC pan wnaeth y fenyw siarad gyda chadeirydd y blaid yn lleol.

"Roedd yn ymwneud â digwyddiad ym Mehefin 2011.

"Awgrymodd y fenyw nad oedd am ddilyn proses gwyno ffurfiol a'i bod yn dymuno aros yn ddienw, ond er hynny roedd yn awyddus i'r blaid fod yn ymwybodol o'r mater.

"Fodd bynnag fe gafodd y gŵyn ei thrin o ddifri ac fe gafodd adroddiad ei baratoi a'i gyflwyno i Brif Chwip y blaid sydd yn gyfrifol am faterion disgyblu o fewn y grŵp yn y Cynulliad.

"O ganlyniad i hynny fe gafodd William Powell ei gyfweld gan y Prif Chwip, ac fe gafodd rhybudd ysgrifenedig ffurfiol yn dweud na fydd ymddygiad o'r fath yn cael ei ddioddef, ac y gallai camymddygiad arall yn y dyfodol arwain at gosb bellach.

"Cafodd y cwynwr wybod am hyn drwy gadeirydd y blaid yn lleol. Ers hynny does dim cwyn arall wedi dod i law."

Ymddiheuriad llawn

Wrth ymateb i'r digwyddiad, dywedodd William Powell:

"Rwy'n ymwybodol o gŵyn ddienw yn cael ei wneud. Cyflwynwyd y gŵyn i mi gan y Prif Chwip ac fe wnes i gydweithio'n llawn gydag ef yn y mater yma.

"Rwyf wedi ymddiheuro i'r prif chwip ac wedi cynnig ymddiheuriad llawn, drwyddo ef, i unrhyw un arall am unrhyw loes neu dramgwydd a achoswyd gennyf ac fe fyddwn yn dymuno gwneud hynny eto boed yn ysgrifenedig neu yn bersonol."

Mae digwyddiad yn embaras pellach i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dilyn straeon diweddar.

Yn San Steffan maen nhw wedi gwahardd yr AS Mike Hancock yn dilyn adroddiadau o gamymddwyn rhywiol tuag at fenyw yn ei etholaeth, ac wedi gwahardd aelodaeth yr Arglwydd Rennard o'r blaid wedi iddo wrthod ymddiheuro dros honiadau o gamymddwyn y mae'n eu gwadu.