Cyngor i arbed ynni a thalu llai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd arolwg CAB yn awgrymu bod dros 66% o bobl Cymru yn poeni am eu biliau cartref

Bydd ymgyrch yn cael ei chynnal yr wythnos hon sy'n ceisio cynnig cyngor i bobl am sut i leihau biliau ynni.

Cyngor Ar Bopeth sy'n gyfrifol am ymgyrch Wythnos Fawr Arbed Ynni, ond mae'n cael cefnogaeth llywodraeth San Steffan, elusennau a'r diwydiant ynni.

Wrth lansio'r wythnos mae Cyngor Ar Bopeth (CAB) wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg sy'n dangos fod dros ddau draean o bobl Cymru yn poeni am effaith biliau cynyddol ar eu sefyllfa ariannol dros y flwyddyn i ddod.

Dywedodd 45% o'r rhai ymatebodd i'r arolwg eu bod yn gorfod cwtogi eu gwariant er mwyn ymdopi, gyda 54% yn dweud y byddan nhw'n gorfod gwario llai ar fwyd.

Er hynny dim ond chwarter oedd wedi siarad â'u cwmnïau ynni er mwyn sicrhau eu bod yn talu cyn lleied â phosib, dim ond 17% oedd wedi insiwleiddio'u cartrefi ac un o bob chwech oedd wedi newid i ffordd ratach o dalu'r bil ynni.

Mae ymchwil CAB yn awgrymu y gallai defnyddwyr arbed hyd at £325 drwy gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni, a mwy drwy newid tariff neu gyflenwr.

'Bargen well'

Dywedodd Fran Targett, Cyfarwyddwr Cyngor Ar Bopeth yng Nghymru:

"Mae miloedd o bobl o Fôn i Fynwy yn cael eu gorfodi i gwtogi ar hanfodion sylfaenol fel teithio, ynni, tai a bwyd oherwydd costau byw trybeilig o uchel.

"Mae cymaint o bobl yn mynd trwy gyllidebau eu cartrefi â chrib fân i weld a oes unrhyw ffordd y gallan nhw arbed arian er mwyn gallu cynhesu eu cartrefi.

"Rydym ni eisiau helpu cymaint o bobl ag y gallwn ni i sicrhau nad oes rhaid iddyn nhw fynd dros ben llestri neu i ofalu nad ydyn nhw'n talu'r un dime yn fwy nag sydd ei hangen fel nad oes rhaid iddyn nhw boeni am gael cartref cynnes.

"Trwy Wythnos Fawr Arbed Ynni mae Cyngor ar Bopeth yn helpu defnyddwyr i wirio, newid ac inswleiddio. Mae Canolfannau Cyngor ar Bopeth yng Nghymru yn cynnal dros 30 o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad ac yn awyddus i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i fargen well, gwneud yn fawr o'r help sydd ar gael a phleidleisio â'u traed a symud os ydyn nhw'n cael gwell bargen."

'Gwthio i dlodi'

Bydd yr wythnos yn cael ei lansio ddydd Llun yng Nghaerffili gan Alun Davies AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, a dywedodd:

"Mae'r cynnydd mewn biliau tanwydd yn parhau i wthio mwy o aelwydydd yng Nghymru i dlodi.

"Mae trechu tlodi yn un o ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru ac rydym yn gwneud ein gorau glas i helpu'r aelwydydd tlotaf i gadw'n gynnes ac i reoli eu biliau ynni.

"Eleni'n unig, bydd £36 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru a'r UE yn ein rhaglen arbed ynni yn esgor ar welliannau i tua 9,000 o gartrefi, a gallai hyn helpu aelwydydd i arbed hyd at £500 y flwyddyn ar eu biliau ynni.

"Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi â'ch biliau ynni, yna cysylltwch â Cyngor ar Bopeth neu ewch i ddigwyddiad Wythnos Fawr Arbed Ynni er mwyn cael mwy o wybodaeth a manteisio ar y cymorth sydd ar gael i'ch helpu i arbed arian a chadw'n gynnes."

Ymhlith y rhai sy'n cefnogi Wythnos Fawr Arbed Ynni mae Adran Ynni a Newid Hinsawdd llywodraeth y DU, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Age UK ac Energy UK, ac fe gaiff yr wythnos ei chyllido gan y cwmnïau ynni mwyaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol