Polisi sgiliau newydd i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Prif nod polisi'r llywodraeth yw datblygu sgiliau pobl Cymru a chreu amodau fydd yn galluogi busnesau i dyfu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth 10 mlynedd i geisio datblygu sgiliau pobl Cymru.

Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, wedi cyhoeddi polisi ar sgiliau a chyflogaeth dros y 10 mlynedd nesaf, a'r gwaith sydd angen ei wneud i ddatblygu system sgiliau gynaliadwy ar gyfer pobl dros 19 oed.

Mae'n dweud bod dewis anodd yn wynebu Cymru os yw'r wlad i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i sicrhau bod busnesau'n fwy cynhyrchiol a goresgyn rhwystrau i gyflogaeth.

Bydd hyn yn golygu annog cyflogwyr o bob maint i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithwyr, a sicrhau bod y rheiny sy'n edrych am waith ac mewn gwaith yn gallu derbyn cefnogaeth sgiliau a chyflogaeth sy'n berthnasol i'w anghenion nhw, eu cyflogwyr a'r economi ehangach.

'Aros yn eu cymunedau'

Yn ôl un perchennog busnes, Gari Wyn o Ceir Cymru, mae angen sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau cywir.

"Nid addysg uwchradd a gradda' crand mewn bob math o destunau ar wyneb ddaear 'dan ni ei angen," meddai, "ond pobl sydd eisiau aros o fewn eu cymuneda' a cynhyrchu'r gora' a rhoi y gora' i'r busnesa', yn enwedig y busnesa' 'dan ni'n alw'n SMEs sef y busnesa' bach gweithgar hynny sydd yn asgwrn cefn i'n cymunedau ni i'r dyfodol."

Yn ogystal mae Mr Wyn yn credu bod angen i bobl ail feddwl am beth yw gwerth gwahanol fathau o sgiliau, gan fod agwedd pobl heb newid gyda'r oes.

"Y gwir amdani ydi os ydach chi eisiau rhywun, yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n abl i 'neud MOTs, sy'n grefft go arbennig bellach, er enghraifft yn y maes arbennig yma, mae 'na wall mewn ysgolion uwchradd fod pobl o hyd yn meddwl 'run fath ag oeddan nhw 50 mlynedd yn ôl, bod gwaith technegydd ceir neu mecanic neu rywun o fewn garej yn waith eitha' syml.

"Ond mi 'nai ddeud 'tha chi rŵan, fysa llawer iawn o ddoctoriaid hyd a lled y wlad 'ma yn cael peiriant diagnostic i'w drin fysa fo'n stryglo'n ofnadwy i'w feistroli fo."

'Cystadlu'

Mae datganiad y llywodraeth wedi'i ddatblygu ar y cyd gyda phenaethiaid colegau addysg uwch, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, CBI Cymru, TUC Cymru, Ffederasiwn y Busnesau Bach, Commerce Cymru, Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a phartneriaid eraill.

Dywedodd Mr Skates fod y datganiad "yn amlinellu sut rydyn ni'n anelu i adeiladu sylfaen sgiliau sy'n ymateb i anghenion ein heconomi, gan ddarparu'r rheiny sy'n edrych am waith a'r rhai sydd mewn gwaith gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar Gymru i fod yn gystadleuol yn economaidd."