Treisio: 40% o achosion yn erbyn plant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr NSPCC bod pob achos o dreisio yn erchyll, ond yn enwedig yn erbyn plant

Plant yw dioddefwyr dros bedwar ym mhob 10 achos o dreisio sy'n cael eu hadrodd yng Nghymru bob blwyddyn, yn ôl ystadegau newydd.

Ym mhob blwyddyn ers 2009 mae o leiaf 42% o dreisiau gafodd eu cofnodi gan yr Heddlu yng Nghymru wedi digwydd i bobl oedd yn 16 oed neu iau.

Mae hynny'n uwch na'r cyfartaledd ar draws Cymru a Lloegr, sef 40%, yn ôl ffigyrau Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

Dywedodd yr NSPCC bod pob achos o dreisio yn erchyll, yn enwedig pan maent yn ymwneud â phlant. Dywedodd bod y nifer o ddioddefwyr ifanc yn "ofnadwy".

937 o achosion

Yng Nghymru, roedd y nifer o achosion o dreisio gafodd eu hadrodd wedi codi i 937 yn y flwyddyn at Fawrth 2013.

O'r rhain, roedd 539 o achosion yn erbyn oedolion, a 398 - neu 42% - yn erbyn plant.

Mae'r nifer o achosion ar ei uchaf ers pum mlynedd, i fyny o 699 yn 2009.

Ers hynny, mae'r gyfran oedd yn erbyn plant wedi aros yn eithaf cyson, rhwng 42% a 45%.

Dywedodd yr NSPCC bod y nifer o achosion sy'n cael eu hadrodd wedi cynyddu dros Gymru a Lloegr o tua thraean yn y pum mlynedd diwethaf. Dywedon nhw y gall hynny fod oherwydd bod gan ddioddefwyr fwy o hyder y bydd achosion yn cael eu hymchwilio.

Dywedodd Pennaeth Polisi yr NSPCC, David Tucker: "Mae'n debyg mai dim ond nifer fechan yw'r rhai sydd yn adrodd achosion o dreisio, a bod llawer mwy o ddioddefwyr yn bodoli.

"Mae ymchwil yn dangos nad ydy mwy nag un mewn tri o blant (34%) gafodd eu cam-drin gan oedolyn wedi adrodd y drosedd.

"Mae arwyddion calonogol bod y system yn gwella gyda chamau i'w gwneud hi'n haws i dystion ifanc roi tystiolaeth yn erbyn troseddwyr rhyw.

"Mae plant yn haeddu cyfiawnder pan maent yn cymryd y cam dewr i ddweud wrth rywun am y troseddau yma. Felly mae angen ymchwilio i bob honiad a sicrhau cefnogaeth i ddioddefwyr yn ystod y broses gyfreithiol ac ymhellach."

'Hybu ymwybyddiaeth'

Mae'r ffigyrau ledled Cymru a Lloegr hefyd yn dangos mai Heddlu Gogledd Cymru oedd gyda'r nifer ail uchaf o achosion lle'r oedd plant wedi dioddef, a'r trydydd uchaf o ran treisio yn erbyn oedolion.

Heddlu'r De oedd yn drydydd ar y rhestr am gyfraddau datgelu treisio yng Nghymru a Lloegr, gyda Dyfed Powys yn 12fed, Gwent yn 15fed a Heddlu'r Gogledd yn 17fed safle.

Dywedodd Liane James, Prif Gwnstabl cynorthwyol Heddlu De Cymru: "Gall ffigyrau troseddu fel hyn roi darlun cymhleth, ond yr hyn sy'n plesio yw bod Heddlu De Cymru yn amlwg yn llwyddo o ran hybu ymwybyddiaeth dioddefwyr, i sicrhau bod ganddynt yr hyder yn ein gallu i ymchwilio troseddau fel yma.

"Mae Heddlu De Cymru wedi ceisio annog dioddefwyr i ymddiried yn y gwasanaeth rydyn ni'n ei gynnig ac i adrodd treisio a throseddau rhywiol i ni.

"Rydym yn credu bod y cynnydd mewn niferoedd o achosion gafodd eu hadrodd yn dangos mwy o hyder yn ein gallu ac yn ein partneriaid, i ymchwilio yn drwyadl a chefnogi dioddefwyr mewn cyfnod anodd iawn yn eu bywydau."

Straeon perthnasol