Cyn heddwas Heddlu'r De yn colli achos apêl

Cyhoeddwyd

Mae un o gyn uwch swyddogion Heddlu De Cymru wedi colli ei achos yn y Llys Apêl ar ôl iddo honni iddo ddioddef o hiliaeth yn ei waith.

Cafodd Samuel Johnson ei ddiswyddo o Uned Amrywiaeth Heddlu De Cymru yn Hydref 2005.

Ers hynny mae wedi ceisio hawlio iawndal gan ddweud iddo fod o dan anfantais ac iddo ddioddef diffyg parch gan rai o'i gydweithwyr oherwydd ei hil.

Penderfynodd barnwyr nad oedd digon o dystiolaeth i brofi ei honiadau.

62 o gwynion

Fe wnaeth Mr Johnson 62 o gwynion mewn tribiwnlys cyflogaeth, yn dweud iddo ddioddef rhagfarn oherwydd ei hil.

Yn wreiddiol penderfynodd y tribiwnlys, yn dilyn gwrandawiad 23 diwrnod, y byddant ond yn ystyried dau o'i gwynion.

Roedd y ddau gŵyn yn ymwneud â honiadau iddo gael ei wahardd rhag mynychu cyfarfodydd.

Ond fe benderfynodd barnwyr yn y Llys Apêl nad oedd digon o dystiolaeth i brofi ei fod wedi dioddef unrhyw amarch na chael ei gam-drin oherwydd ei hil.

Roedd y tribiwnlys gwreiddiol wedi beirniadu dau o gyd weithwyr Mr Johnson, gan ddweud eu bod wedi ei danseilio yn gyson.

Penderfynodd y tribiwnlys fod hwn yn "rhannol oherwydd ei hil".

'Dim tystiolaeth ddigonol'

Ond fe wnaeth Awdurdod Heddlu De Cymru apelio yn erbyn penderfyniad y tribiwnlys, gan ddweud fod unrhyw dystiolaeth fod triniaeth Mr Johnson wedi ei seilio ar hil yn "hynod wan".

Wedi apêl yr Awdurdod, dywedodd yr Arglwydd Ustus Underhill nad oedd y methiant yn y berthynas rhwng Mr Johnson a rhai o'i gydweithwyr yn rhywbeth anghyffredin yn y gweithle - a hynny heb ei fod yn rhywbeth hiliol.

Penderfynodd y barnwr ynghyd a'r Arglwydd Dyson a Foneddiges Ustus Macur bod "aelodau o staff weithiau, yn deg neu yn annheg, yn ffurfio barn anffafriol o reolwyr gan gredu y byddant yn gallu gwneud gwell job eu hunain".

Daeth y barnwr i'r casgliad nad oedd tystiolaeth ddigonol bod Mr Johnson wedi dioddef oherwydd ei hil.