650 o swyddi yn y fantol ger Casnewydd

  • Cyhoeddwyd
Becws Avana
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhan fwyaf cynnyrch Avana yn mynd i siopau Marks & Spencer

Mae rhyw 650 o swyddi yn y fantol ger Casnewydd wedi i fecws golli cytundeb gwerth miliynau o bunnoedd.

Safle Avana Bakeries yn y Tŷ Du sydd dan fygythiad.

Mae Marks and Spencer wedi penderfynu rhoi cytundeb ar gyfer cynhyrchu cacennau i gwmni arall, o Oldham.

Mae rhyw 75% o gynnyrch becws Avana yn cael ei brynu gan Marks and Spencer.

Dywedodd M&S: "Dyw hyn ddim yn benderfyniad rydym wedi ei gymryd yn ysgafn ac rydym yn deall y bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar Avana Bakeries.

"Fe wnawn ni bopeth o fewn ein gallu i gefnogi'r cyflenwr trwy'r broses."

'Ergyd drom'

Mae llefarydd ar ran perchnogion Avana, 2 Sisters Food Group, wedi dweud bod perygl y gallai'r safle gau.

"Mae'n ddrwg gennym ni orfod cadarnhau bod mwyafrif gweithwyr safle becws Avana ger Casnewydd mewn perygl o golli eu swyddi," meddai.

"Roedd adolygiad strategol gydag ein cwsmer M&S ac rydym wedi colli ein cytundeb i gystadleuydd.

"Bydd y gwaith nawr yn cael ei drosglwyddo i gwmni arall, gan roi swyddi mwyafrif ein gweithlu o 650 yn y fantol. Mae perygl hefyd y gall y safle gau.

"Yn amlwg, mae hon yn ergyd drom i'n busnes cacennau a'n busnes yng Nghymru, ond rydym yn benderfynol o weithio'n galed i geisio newid y sefyllfa."

Dywedodd Marks and Spencer: "Fel rhan o'n gwaith i wella safon ein cadwyn cyflenwi bwyd rydym yn crynhoi peth o'n busnes pwdinau ffres a chacennau ac yn symud o ddau gyflenwr i un."

Nid hwn yw'r tro cyntaf i Avana wynebu trafferthion - yn 2001 cafodd eu ffatri ei difrodi'n ddifrifol gan dân.

Roedd yn rhaid i'r safle gau am wythnos ond fe wnaeth y cytundeb gyda M&S sicrhau eu dyfodol wrth i Avana greu 170 o swyddi newydd er mwyn darparu'r cacennau.

Ymgynghori

Dywedodd llefarydd ar ran 2 Sisters Food Group y byddai cyfnod o ymgynghori yn dechrau ac y byddai'r cwmni'n ceisio darganfod ffyrdd eraill o gadw'r busnes i fynd.

"Ein blaenoriaeth yw cael trafodaethau gyda'n cydweithwyr yn ystod ymgynghoriad 45 diwrnod er mwyn edrych ar yr holl opsiynau, cyn cymryd y camau nesaf," meddai.

"Rydym yn parhau i fod yn obeithiol bod modd i ni barhau gyda'n busnes ger Casnewydd."

Mae AC Gorllewin Casnewydd, Rosemary Butler wedi dweud bod y newyddion yn "ofnadwy".

Ychwanegodd: "Mae hwn yn grŵp teyrngar sy'n gweithio'n galed ac mae'r ffaith bod 650 o swyddi yn y fantol yn warthus ...

"Mae hyn i gyd mor sydyn ac annisgwyl."

"Cyflogwr da"

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn wedi trydar: "Ergyd ddifrifol iawn i swyddi yn Avana, Casnewydd, gyda cholli cytundeb M&S. Dydy pob un swydd heb gael ei heffeithio ac mae rhywfaint o obaith i ailadeiladu. Pob lwc."

Dywedodd cynghorydd Y Tŷ Du, Chris Evans, fod y newyddion wedi "taro'n sydyn fel mellten. Mae'n ergyd aruthrol".

"Mae nhw'n gyflogwr da gyda pherthynas dda gyda'u staff, ac roedden nhw hyd yn oed yn cyflogi mwy o staff dros y Nadolig."

Yn ôl Arweinydd Cyngor Casnewydd, Bob Bright: "Mae'r cwmni wedi bod yn bresenoldeb mawr am nifer o flynyddoedd, gan ddarparu cannoedd o swyddi gwerthfawr i bobl lleol."

Mae John James o undeb y gweithwyr becws a bwyd, sy'n cynrychioli mwyafrif y staff yno, yn obeithiol y gall y cwmni sicrhau cytundebau newydd o rywle arall gan nad oedd yna broblemau amlwg gyda'u perthynas ag M&S hyd at ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn cydweithio gyda rheolwyr Avana i geisio sicrhau ei dyfodol.

'Pryderus'

Yn ôl llefarydd: "Mae hyn yn amlwg yn gyfnod pryderus i staff a'u teuluoedd, ac mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda 2 Sisters Food Group i edrych ar bob opsiwn allai ddiogelu swyddi yn Y Tŷ Du.

"Mae'r cwmni wedi pwysleisio eu hymrwymiad i'w staff ac fe fydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gydag uwch reolwyr i chwilio am unrhyw gyfleoedd busnes newydd."

Mae M&S wedi cyhoeddi mai cwmni Park Cake Bakeries o Oldham sydd wedi ennill y cytundeb.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Park Cake eu bod wedi mwynhau perthynas "hir a ffrwythlon" gydag M&S a'u bod yn bles i fedru parhau i weithio gyda nhw.