£20m o gymorth i'r ysgolion sy'n tangyflawni

Gan Arwyn Jones
gohebydd addysg BBC Cymru

Cyhoeddwyd
teacher and children in classroom
Disgrifiad o’r llun,
Fe allai hyd at 40 o ysgolin elwa o'r cynllun

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn gwerth £20m y flwyddyn i wella perfformiad ysgolion uwchradd Cymru sy'n tanberfformio.

Nod cynllun Her Ysgolion Cymru yw gwella ansawdd addysgu a dysgu drwy rannu arbenigaeth gydag ysgolion sy'n perfformio yn dda.

Bydd y cynllun yn dechrau ym mis Medi, a bydd ysgolion yn cael eu monitro.

Mae cynlluniau tebyg wedi eu cyflwyno yn Llundain a Manceinion.

Fe fydd rhagor o fanylion ynglŷn â'r ysgolion fydd yn cymryd rhan yn y cynllun yn cael eu rhyddhau yn y misoedd nesa.

Mae'n debyg y bydd hyd at 40 o ysgolion yn cael eu dewis.

Dywed prif weinidog Cymru, Carwyn Jones, y bydd yr arian yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r ysgolion fydd yn cael eu dewis.

"Os ydym am godi safonau yng Nghymru mae angen codi lefelau ysgolion sy'n tanberfformio, ac ysgolion rydym ni yn gwybod sy'n gallu gwneud yn well."

Dywedodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis fod angen i fwy o ysgolion ymateb yn debyg i Ysgol Uwchradd Dyffryn yng Nghasnewydd.

Yn ôl Mr Lewis, er bod yr ysgol mewn ardal sy'n gosod her, mae hi wedi gosod safonau uchel ac yn perfformio yn dda.

Ymgynghorwyr

"Rwyf wedi galw hwn yn sialens am reswm. Heddiw rwy'n gosod sialens i arweinwyr ysgolion, athrawon profiadol, consortia, llywodraethwyr a hyd yn oed y rhai sy'n dysgu. Y sialens yw i wella.

Yn Llundain, mae nifer o'r ysgolion sy'n rhan o gynllun tebyg wedi dangos cynnydd.

Yno, mae gan brifathrawon yr hawl i benodi ymgynghorwyr ac arbenigwyr er mwyn taclo problemau.

O ran perfformiad, Ysgol Gyfun Woodside yng ngogledd Llundain oedd un o'r ysgolion gwaethaf yn y ddinas.

Ond ers bod yn rhan o Sialens Llundain yn 2003, mae'r canlyniadau wedi gwella yn sylweddol.

Dywedodd Owen Hathway o undeb athrawon NUT Cymru ei fod yn fodlon gyda'r arian sydd ar gael ond ychwanegodd fod angen monitro'r cynllun.

"Un peth sydd angen ei osgoi yw nad yw'r elfen o gefnogi yn cael ei golli pe bai yna ormod o sylw i'r elfen o her.

Rydym eisoes wedi gweld wrth son am lythrennedd a rhifedd fod cynghorwyr yn aml yn ffocysu ar yr elfen o feirniadu gwaith, ond heb fod yn cynnig fawr ddim o ran cefnogaeth.

"Ond mae'r egwyddorion sydd y tu cefn i'r cynllun sy'n ffocysu ar ddatblygiad proffesiynol, rhannu arbenigaeth a chefnogi athrawon yn rhoi'r potensial i sicrhau canlyniadau positif.