Bwrdd Iechyd Cwm Taf ddim o blaid pob argymhelliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd iechyd yn erbyn symud rhai gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi dweud nad ydyn nhw o blaid holl argymhellion cynllun ad-drefnu gofal arbenigol mewn pump ysbyty yn ne Cymru.

Roedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Caerdydd a'r Fro, Powys ac Aneurin Bevan wedi cytuno â'r argymhellion i gyd.

Byddai'r argymhellion yn golygu gwasanaethau yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, Ysbyty Treforys yn Abertawe, ysbyty newydd ger Cwmbrân, Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Roedd un argymhelliad o blaid canoli gofal brys, gofal arbenigol i famau, babanod a phlant mewn llai o ysbytai.

Roedd Cwm Taf yn erbyn hyn gan y byddai'n golygu symud rhai gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cynnig model gwahanol.

Yn lle symud rhai gwasanaethau o'r ysbyty ger Llantrisant mae o blaid Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont yn rhannu adnoddau "fel man cychwyn" canoli unedau.

Dywedodd cadeirydd Cwm Taf Dr Chris Jones a'r prif weithredwr Allison Williams: "... rydyn ni'n falch i gefnogi'r rhan fwya' o argymhellion.

"Bydd darparu gwasanaethau integredig o'r ddau ysbyty'n gwarchod gwasanaethau mewn cymaint o ganolfannau â phosib' ac yn sicrhau y bydd cymunedau lleol yn gallu eu cyrraedd."

Llunio cynllun

Ers dechrau 2012 mae uwchreolwyr a gweithwyr meddygol byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Cwm Taf, Caerdydd a'r Fro, Aneurin Bevan a Phowys wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd mewn grŵp sy'n cael ei alw'n Rhaglen De Cymru i lunio cynllun i gynnwys ysbytai o Abertawe i Gasnewydd.

Roedden nhw'n edrych yn arbennig ar sut y cafodd nifer o wasanaethau eu darparu:

  • Gofal Mamolaeth ymgynghorol (obstetreg)
  • Gofal Babanod ymgynghorol (newydd-anedig)
  • Gofal Plant (paediatreg)
  • Gofal Brys (damwain ac argyfwng)

Ar hyn o bryd mae wyth ysbyty yn yr ardal yn darparu un neu fwy o'r gwasanaethau.

Ond mae rheolwyr a gweithwyr iechyd wedi dweud bod y cynllun presennol yn anghynaladwy ac y gallai cleifion ddioddef oherwydd hynny.

Modelau posib

Roedd ymgynghori ar sawl model posib fyddai'n canoli'r gwasanaethau mewn un ai pedwar neu bump ysbyty.

Roedd pob un o'r modelau yn cadw gwasanaethau yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ac Ysbyty Treforys yn Abertawe ac yn ystyried adeiladu ysbyty newydd ger Cwmbrân.

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn i'r cyhoedd am eu barn am ba ysbyty ddylai fod y pedwerydd neu'r pumed yn y modelau posib - Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful, Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont neu Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae rheolwyr wedi dweud mai model pump ysbyty sy'n cael ei ffafrio, hynny yw symud rhai gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg ond eu cadw yn Ysbytai Tywysog Charles a Tywysoges Cymru.

61,000 o ymatebion

Mae ymateb mawr wedi bod i'r ymgynghoriad, dros 61,000 o ymatebion.

Yn ôl cefnogwyr y cynlluniau, roedd angen ad-drefnu i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal gorau.

Maen nhw wedi honni bod y drefn bresennol yn anghynaladwy a bod rhai unedau yn methu cyrraedd safonau gofal y DU.

Hefyd maen nhw wedi dweud bod angen i feddygon weld digon o gleifion i sicrhau eu bod yn defnyddio eu sgiliau yn ddigon aml, ac yn poeni bod problemau wrth geisio denu a hyfforddi meddygon ifanc pan nad oes gymaint o gleifion.

Gall y cynlluniau helpu i ddatrys problemau eraill fel poblogaeth sy'n heneiddio a phwysau ariannol hefyd, yn ôl cefnogwyr.

Ond roedd rhai oedd wedi ymateb, gan gynnwys ACau, ASau a chynghorwyr Plaid Cymru, oedd yn gwrthwynebu Rhaglen De Cymru yn llwyr.

Maen nhw wedi dadlau y byddai buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i recriwtio mwy o feddygon yn dileu'r angen am newidiadau.

Dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies ei fod yn "sicr na fyddai angen y cynlluniau yma os byddai gwariant digonol gan Lywodraeth Cymru".

Roedd cyfanswm o 3.3% o'r rheiny wnaeth ymateb o blaid cadw'r drefn bresennol.

Cynaladwy?

Mae sawl corff cyhoeddus wedi honni nad yw'r cynlluniau yn mynd yn ddigon pell i ddatrys y problemau mae'r GIG yn eu hwynebu.

Mae Academi Colegau Meddygol Brenhinol Cymru a'r Fforwm Clinigol Cenedlaethol yn dadlau bod cynlluniau i ganoli mewn pedwar neu bum ysbyty yn anghynaladwy.

Cafodd y pryderon eu crybwyll gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, ac mae sawl unigolyn a grŵp meddygol yn yr ardal wedi awgrymu na fydd hi'n bosib cynnal yr holl wasanaethau ar draws pum ysbyty.

Straeon perthnasol