Gwyntoedd cryf yn creu problemau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDylai pobl ailystyried eu trefniadau teithio tra bod y rhybudd coch mewn grym, medd y Swyddfa Dywydd
disgrifiad o’r llunRoedd rhybudd y gallai gwyntoedd 100mya effeithio ar yr arfordir
ffynhonnell y llun, Thomas Scarrott
disgrifiad o’r llunCarafan wedi'i difrodi ym Mharc Glan y Môr yng Nghlarach, Ceredigion
ffynhonnell y llun, Liana Couzens
disgrifiad o’r llunCoeden ar draws Rhodfa Rhydhelyg ger Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd
ffynhonnell y llun, Tom Upton
disgrifiad o’r llunMae'r gwynt wedi chwythu tywod hyd y ffyrdd yn Abertawe
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunRoedd Afon Dyfrdwy yn uchel yn Llangollen
disgrifiad o’r llunDaeth y goeden hon i lawr rhwng Talacharn a Phentywyn
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunCafodd y coed yma eu chwythu i ganol y ffordd yn Aberystwyth
disgrifiad o’r llunMae dyn o Gricieth wedi dweud nad yw "erioed wedi gweld y ffasiwn beth"

Mae gwyntoedd cryf wedi creu problemau ac oddeutu 75,000 o gartrefi heb drydan yng Nghymru.

Dywedodd cwmni Western Power fod 23,000 o gartrefi heb gyflenwad trydan yn y de a'r gorllewin a'r ardaloedd gwaethaf oedd Aberhonddu, Casgwent, Trefynwy, Brynbuga, Pont-y-pŵl, Abertawe a Hwlffordd.

Mae Scottish Power wedi dweud bod 52,000 o gartrefi heb gyflenwad yn y gogledd.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd coch am wyntoedd cryfion dros rannau o Gymru ac roedd y gwynt yn 108 mya yn Aberdaron, 92 mya yn y Mwmbwls a 91 mya yng Nghapel Curig.

Mae'r rhybudd yn golygu y gallai gwyntoedd achosi difrod strwythurol, dymchwel coed ac arwain at golli cyflenwadau trydan.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y dylai pobl newid eu cynlluniau teithio yn ystod y cyfnod o stormydd.

Mae'r rhybudd coch yn cyfeirio at siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Powys, Ceredigion a Sir Benfro.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn wyneb rhagolwg y tywydd am y 24 awr nesa' siaradodd yr Ysgrifennydd Gwladol â Phrif Weinidog Cymru y bore 'ma.

"Dywedodd David Jones wrth Carwyn Jones y gallai ofyn am help y fyddin os oedd angen.

"Ond gan ei fod wedi bod yng nghyfarfod COBRA dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol y byddai'n gweithio gyda chydweithwyr cabinet er mwyn sicrhau y byddai adnoddau ar gael."

Arestio dyn

Dywedodd Gwylwyr y Glannau na ddylai neb fynd yn agos at y môr gan y gallai gwyntoedd gyrraedd graddfa 12.

Yng Ngwynedd cafodd Pont Britannia ei chau i'r ddau gyfeiriad, a bydd yn aros ynghau tan fore Iau, o leia'.

Roedd lori wedi troi drosodd ar Bont Britannia a thagfeydd ar Bont y Borth.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud eu bod nhw wedi arestio dyn dan amheuaeth o yrru'n beryglus yn dilyn gwrthdrawiad ar Bont Britannia.

ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Benfro
disgrifiad o’r llunRoedd argyfwng rhwng Llangwm a Trooper's Inn yn Sir Benfro ddydd Mercher

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing o Heddlu'r Gogledd brynhawn Mercher: "Mi fydd y tywydd yn gwaethygu am ychydig o oriau ac amodau gyrru'n anodd iawn.

"Ni ddylai neb deithio oni bai bod y daith yn hanfodol.

"Mae coed wedi syrthio ar nifer o ffyrdd."

Cafodd canolfan feicio Coed y Brenin rhwng Trawsfynydd a Dolgellau ei chau gan fod nifer o goed wedi syrthio i'r llwybrau beicio.

Dywedodd yr heddlu y dylai gyrwyr fod yn ofalus ar Ffordd Yr Wyddgrug yn Wrecsam wedi i ddeunydd gael ei chwythu o stadiwm y Cae Ras.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud y dylai gyrwyr fod yn ofalus ac yn Sir Benfro mae rhai ffyrdd ar gau oherwydd llifogydd, coed wedi cwympo neu adeiladau wedi eu difrodi.

Cafodd yr A487 ei chau am fod rhan o do garej wedi cwympo.

Cafodd Castell Arberth ei gau.

Yn y cyfamser, mae nifer o wasanaethau fferi wedi cael eu canslo wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod disgwyl gwyntoedd o hyd at 100 mya ar Fôr Iwerddon.

Cafodd Pont Cleddau ei chau ac mae cyfyngiadau ar Bont Hafren (M48).

Mae'r tywydd wedi effeithio ar wasanaethau Arriva a First Great Western.

Roedd ysgolion wedi cau ym Môn a Gwynedd a Sir Benfro.

Darnau o do

Yng Ngheredigion roedd Ysgol Gyfun Aberaeron ac Ysgol Penglais ac Ysgol Penweddig yn Aberystwyth wedi cau.

Hefyd roedd Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ac ysgolion cynradd T Llew Jones (Synod Inn), Penparc ger Aberteifi a Bro Sion Cwilt ym Mrynhoffnant ar gau.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod adroddiadau fod darnau o do wedi chwythu oddi ar adeiladau yn Aberteifi, Aberystwyth, Sir Benfro, Ystradgynlais a Llanelli.

"Mae diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig," meddai llefarydd.

"Rydyn ni wedi penderfynu cau Heol Fawr Aberteifi oherwydd perygl llechi'n cwympo.

"Dylai pawb gadw draw o'r llefydd hyn ac aros gartre.

"Ein cyngor ni yw na ddylai neb gerdded neu gysgodi ger adeiladau neu goed."

Dywedodd yr heddlu yng Ngheredigion na ddylai neb deithio yn y sir oni bai bod y daith yn hanfodol.

Roedd nifer o ffyrdd ar gau, meddai llefarydd.

Dywedodd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor y dylai staff a myfyrwyr adael y campws yn gynnar.

Parc gwledig

Yn Aberystwyth roedd y gwasanaeth llyfrgell yn cau am 3.30pm ac adeiladau, y ganolfan gelfyddydau a'r ganolfan chwaraeon am 4pm.

Yn Sir Gâr cafodd Parc Gwledig Penbre a Llyn Llech Owain ger Cross Hands eu cau ac Ysgol Llandeilo.

Cafodd Heol y Bont, Cydweli, ei chau a'r A484 ger Cylchfan Trostre yn Llanelli ac roedd yr A40 ger Pensarn ar gau am fod cebl ar y ffordd.

Roedd yr M4 ar Bont Llansawel ar gau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod oherwydd y gwyntoedd.

Yn Heol y Porth, Caerdydd, cafodd dyn ei anafu wedi i arwydd gwympo yn y gwynt.

Mae manylion rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol