Dirywiad yn ymddygiad disgyblion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 57% o'r athrawon a holwyd yng Nghymru yn dweud eu bod wedi gweld ymddygiad yn gwaethygu, a bod 66% ohonyn nhw'n teimlo bod hynny'n arwain at bwysau cynyddol, pryder neu iselder.

Mae ymddygiad disgyblion yn gwaethygu, yn ôl athrawon yng Nghymru, ac mae'n cael effaith andwyol ar safonau dysgu.

Mae ymchwil newydd gan elusen Rhwydwaith Cefnogi Athrawon yn dangos bod ymddygiad disgyblion wedi dirywio'n sylweddol dros y bum mlynedd diwethaf.

Fe gafodd 843 o athrawon eu holi ar draws Prydain ond dim ond 45 o'r rhain oedd o Gymru.

Yn ôl yr athrawon hyn, roedd 57% ohonyn nhw'n dweud eu bod wedi gweld ymddygiad yn gwaethygu, a bod 66% ohonyn nhw'n teimlo bod hynny'n arwain at bwysau cynyddol, pryder neu iselder.

Roedd dros draean o'r athrawon yng Nghymru'n dweud eu bod wedi ystyried gadael y proffesiwn oherwydd y broblem.

'Angen canllawiau'

Dywedodd un athro anhysbys o Gymru: "O weithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ystod fy ngyrfa dysgu, dwi wedi gweld dirywiad mewn ymddygiad, yn arbennig o fewn rhai ysgolion cynradd.

"Yn aml, does dim dianc o ymddygiad afreolus mewn dosbarth cynradd ac mae canolbwyntio'n gyson ar gamymddwyn rhai plant, yn atal chi rhag dysgu gweddill y dosbarth yn effeithiol.

"Mae angen canllawiau clir ym mhob ysgol i sicrhau bod athrawon yn cael cefnogaeth pan fo angen a hyfforddiant addas i reoli dosbarth yn briodol."

Yn ôl Jayne, athrawon sydd wedi ymddeol: "Mae 'na sawl ffactor cymdeithasol yn cyfrannu at broblemau ymddygiad mewn ysgolion cynradd: problemau teuluol, diffyg sefydlogrwydd yn y cartref, pwysau gan gyd-ddisgyblion a dosbarthiadau yn tyfu.

"Mae dysgu mewn ysgolion cynradd yn dod yn fwy anodd ond mae 'na ffydd i helpu, drwy adeiladu perthynas dda ac adnabod eich disgyblion.

"Mae siarad efo plant a'u cynnwys nhw wrth sefydlu eu rheolau a'u ffiniau eu hunain yn gallu newid ymddygiad a gwella dysgu."

'Cylch dieflig'

Mae'r Rhwydwaith Cefnogi Athrawon nawr yn galw ar y Llywodraeth ac ysgolion i sicrhau bod staff wedi derbyn hyfforddiant digonol a chael y gefnogaeth sydd ei angen i ymdopi gydag ymddygiad gwael.

Mae prif weithredwr yr elusen, Julian Stanley, yn rhybuddio bod y broblem yn gwthio athrawon gwerthfawr i ffwrdd o'r proffesiwn:

"Pan mae ymddygiad gwael yn atal athrawon rhag gwneud eu gwaith yn effeithiol, mae effaith hynny i'w deimlo gan athrawon a disgyblion fel ei gilydd.

"Mae disgyblion yn methu gwrando a dysgu ac mae athrawon yn gaeth mewn cylch dieflig o geisio rheoli'r ymddygiad a dysgu."

Straeon perthnasol