Adolygu rôl y comisiynydd plant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Keith Towler gafodd ei ddewis i ddilyn y comisiynydd plant cyntaf, Peter Clark

Bydd rôl y comisiynydd plant yn cael ei hadolygu, yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Keith Towler yw deilydd bresennol y swydd ers iddo gael ei benodi nôl yn 2008.

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar geisio sicrhau bod pwrpas y comisiynydd yn glir, a'i fod yn gweithio mewn ffordd sydd o fudd i blant a phobl ifanc.

Yn ogystal bydd ystyriaeth yn cael ei roi i'r cyd-destun rhyngwladol, wrth i'r panel edrych ar sut mae rôl y comisiynydd yn cyd-fynd gyda swyddogaethau ombwdsmyn a chomisiynwyr plant a phobl ifanc eraill.

Yn dilyn yr adolygiad bydd adroddiad yn cael ei lunio gydag argymhellion i weinidogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â pha gamau, os o gwbl, ddylid eu cymryd.

Yn ôl y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi Jeff Cuthbert, nid yw'r penderfyniad i gynnal adolygiad yn gysylltiedig â pherfformiad Mr Towler.

Dywedodd Mr Cuthbert: "Crëwyd swydd Comisiynydd Plant Cymru yn 2001 i ddiogelu a hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru. Hwn oedd y Comisiynydd cyntaf o'r fath yn y Deyrnas Unedig.

"Yn fwy diweddar, mae'r Comisiynydd Plant wedi datgan yn gyhoeddus bod angen cynnal adolygiad annibynnol i'w rôl a swyddogaethau.

"Rwyf innau'n teimlo bod dadl gref dros gynnal adolygiad. O'r herwydd, rwyf wedi cytuno i gomisiynu adolygiad annibynnol llawn o rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru."

Straeon perthnasol