Cymeradwyo cyllideb Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn ystyried newidiadau sylweddol i gartrefi gofal yr henoed, codi tâl parcio yn ystod y nos, a chodi pris cinio ysgol

Mi fydd treth gyngor pobl Sir Gâr yn cynyddu 4.77%, wedi i gynghorwyr sir gymeradwyo'r gyllideb.

Mae'n golygu y bydd perchnogion tai band D yn talu £1026.48 yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Fe gytunwyd ar y gyllideb gyda dim ond mân newidiadau i'r pecyn o arbedion.

Bydd y codiad i'r treth cyngor yn gorfod cael ei gadarnhau mewn cyfarfod ym mis Mawrth,

Methodd cynnig gan Blaid Cymru i wrthod y gyllideb.

Un amlwg oedd yn absennol o'r cyfarfod fydd prif weithredwr y cyngor, Mark James.

Mae Mr James wedi penderfynu "drwy gytundeb ar y cyd" na fydd yn ymgymryd â'i ddyletswyddau fel prif weithredwr o hyn nes bod ymholiadau'r heddlu ynghylch dau Adroddiad Budd Cyhoeddus Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i ben.

Mae ei rôl yn cael ei lenwi gan y dirprwy brif weithredwr, Dave Gilbert.

Arbed £30 miliwn

Mae'r cyngor yn gorfod ystyried arbed £30 miliwn dros dair blynedd.

Yn sgil y cytundeb ar y gyllideb, bydd torri ar gyllidebau rheolaeth a gweinyddiaeth, a newidiadau sylweddol i gartrefi gofal yr henoed.

Mi fydd tâl yn cael ei godi am barcio yn ystod y nos, ac fe fydd pris cinio ysgol godi.

Ond ni fydd cwtogi ar gyllideb y Canolfannau Seibiant i Blant Anabl.

Fydd yna ddim chwaith doriadau i gynlluniau amddiffynfeydd llifogydd y sir.

Roedd cynlluniau i dorri gwasanaethau glanhau ffyrdd a chasglu sbwriel, dim ond 50% o'r toriadau yna fydd yn cael eu gweithredu bellach.

Mae arweinwyr y cyngor hefyd yn cynnig codiad cyflog o 4.56% i dros 3000 o weithwyr y cyngor.