Her myfyrwyr yn methu yn yr Uchel Lys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y myfyrwyr wedi eu cyhuddo o beidio â mynd i gyrsiau'n ddigon aml neu o beidio â chytuno i wneud digon o fodiwlau.

Mae her gyfreithiol 33 o fyfyrwyr rhyngwladol, oedd wedi cael eu tynnu oddi ar eu cyrsiau, yn erbyn prifysgol wedi methu yn yr Uchel Lys.

Roedd mwyafrif y myfyrwyr cyfrifeg o Asia yn rhan o grŵp ehangach o 56 oedd wedi cael eu cyhuddo o beidio â mynd i gyrsiau'n ddigon aml neu beidio â chytuno i wneud digon o fodiwlau.

Ar ddechrau'r mis fe wnaeth Prifysgol Glyndwr fygwth eu diarddel cyn i'r criw gael gwaharddeb yn atal y brifysgol rhag tynnu eu tystysgrif nawdd fisa.

Ond pan gyrhaeddodd yr achos y llys eto ddydd Gwener fe wrthododd barnwr eu her gyfreithiol.

Gan orchymyn bod pob un yn talu £500 yr un mewn costau, fe benderfynodd Mr Justice Blake ddileu'r waharddeb.

Swyddfa Gartref

Mae hyn yn golygu y bydd y Swyddfa Gartref yn penderfynu a fyddan nhw'n cael aros ym Mhrydain.

Ond roedd 'na ohiriad yn achos 23 o fyfyrwyr eraill - fe fydd penaethiaid y cyrsiau yn edrych eto ar eu sefyllfa nhw.

Yn y gwrandawiad dau ddiwrnod yn Llundain dywedodd bargyfreithiwr y myfyrwyr, Al Mustakim, eu bod i gyd wedi talu am eu cyrsiau ac wedi teithio i Brydain i astudio mewn ysgol yn Llundain.

Roedd y cyrsiau wedi eu cofrestru gyda Phrifysgol Glyndŵr.

Ond dim ond ychydig o amser gawson nhw i ymateb i lythyrau yn dweud wrthyn nhw am eu presenoldeb, yn ôl y bargyfreithiwr.

Dywedodd y brifysgol fod rhaid bod yn bresennol yn 80% o'r gwersi a chytuno i wneud tri chwrs bob tymor i fedru parhau ar eu cyrsiau a pharhau gyda'u nawdd.

"Roedd bron pob un o'r myfyrwyr, yn eu tymor cyntaf, wedi cael caniatâd i wneud un pwnc yn unig," meddai Mr Mustakim.

'Argraff gamarweiniol'

"Mae'n bwynt hollbwysig achos mae'n rhoi argraff gamarweiniol o'r presenoldeb ...

"Roedd yn annheg. Mae mor syml â hynny."

Gwrthododd Mr Ustus Blake her gyffredinol y myfyrwyr i'r ffordd roedd y system yn cael ei dilyn.

Ond dyfarnodd o blaid dau fyfyriwr oedd ag achosion unigryw.

Mae cyfreithwyr y brifysgol wedi dweud y byddan nhw'n ailedrych ar achosion y 21 o fyfyrwyr eraill.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Allan Howells: " Mae Prifysgol Glyndŵr yn fodlon ar benderfyniad yr Uchel Lys i godi'r waharddeb.

"Mae'r llys wedi ystyried bod y broses a ddilynwyd gan y brifysgol, ar y cyfan, yn briodol.

"Rydym wedi cytuno bod rhai myfyrwyr yn cael cyfle i gyflwyno dadleuon fydd yn cael eu hystyried yng nghamau nesaf y broses adolygu.

"Mae'r brifysgol yn cymryd eu cyfrifoldeb tuag at fyfyrwyr rhyngwladol ... o ddifri. "