BBC Cymru Fyw

Dinbych yn gwrthod uniad â Chonwy

Published
image copyrightNigel Brown
image captionMae Cyngor Sir Ddinbych wedi dweud na fyddai uno gorfodol cyn etholiadau'r Cynulliad yn 2016.
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dweud na fydden nhw'n cytuno i uno'n wirfoddol gyda Chyngor Sir Conwy.
Roedd y cynghorwyr wedi bod yn cwrdd i drafod eu hymateb i awgrymiadau'r Adroddiad Williams i uno'r cynghorau sir.
Mae'r Comisiwn ar Lywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus wedi argymell bod Cyngor Sir Ddinbych yn uno gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Fe gytunodd y cynghorwyr hefyd petai uno gorfodol rhwng y ddwy sir, na fyddai hynny'n digwydd cyn etholiadau nesaf Llywodraeth Cymru yn 2016.
Fe fyddai hyn, mewn gwirionedd, yn golygu na fyddai unrhyw uno am o leiaf bedair i bum mlynedd.
Maen nhw hefyd am annog Llywodraeth Cymru i ymateb yn gadarnhaol ac ar frys i argymhellion yr adroddiad ar wella arweinyddiaeth a pherfformiad, a symleiddio trefniadau ariannu yn y sector cyhoeddus.
Wrth aros am unrhyw gytundeb, maen nhw'n dweud eu bod am ganolbwyntio ar geisio cynnal y prif wasanaethau i drigolion tra'n rheoli'r toriadau angenrheidiol.

Blaenoriaethau

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Sir Ddinbych, bod y cyngor wedi cael amser i ystyried argymhellion yr adroddiad
"Mae'r Cyngor wedi datgelu ei barn yn y gorffennol y dylai'r sector cyhoeddus ganolbwyntio ei ymdrechion ar wella arweinyddiaeth, diwylliant a pherfformiad yn hytrach na dargyfeirio ei sylw ar ad-drefnu gwasanaethau cyhoeddus ar raddfa fawr.
"Nid yw'r farn honno wedi newid, ac er y byddwn yn gwneud ein teimladau'n hysbys i Lywodraeth Cymru, dim ond amser a ddengys beth fydd y canlyniad."
Dywedodd Mohammed Mehmet, Prif Weithredwr Sir Ddinbych: "Rydym wedi penderfynu peidio ag uno'n wirfoddol gan y credwn nad yw cydweithio gwirfoddol ar raddfa fawr wedi gweithio yn y gorffennol ac nid oes hyder y bydd yn gweithio yn y dyfodol.
"Mae llawer o ansicrwydd ynghylch a fydd y cynigion hyn yn digwydd mewn gwirionedd ac os byddant, pryd y bydd y newidiadau'n cael eu rhoi ar waith.
"Nid yw ansicrwydd o'r fath yn dda ar gyfer y sector cyhoeddus a byddai'n llawer gwell cyfeirio'r amser a'r ymdrech sy'n gysylltiedig â pharatoi ar gyfer uno, a allai ddigwydd ai peidio, at gyflawni ein blaenoriaethau. "

Straeon perthnasol

  • Enw Da