Mynd i'r afael â throseddau gwledig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynllun mapio cymunedol Esclusham a Ponciau yn mynd gam ymhellach na'r cynllun Farmwatch drwy greu map sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i'r heddlu

Mae AS am i Lywodraeth San Steffan ymestyn cynllun peilot sy'n taclo troseddi yng nghefn gwlad ar draws Prydain.

Mi fydd yr Aelod Seneddol, Susan Elan Jones, yn galw ar weinidog y Swyddfa Gartref i gwrdd â chynrychiolwyr cynllun mapio arbennig sy'n helpu'r heddlu pan yn delio gyda throseddi yng nghefn gwlad.

Mae cynllun mapio cymunedol Esclus a Ponciau yn defnyddio gwybodaeth leol i greu map sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i'r heddlu am berchnogaeth tir, hawliau hela, unrhyw gamerâu CCTV, llwybrau cyhoeddus ac ati.

Bydd Susan Elan Jones yn trafod y cynllun yn Neuadd San Steffan brynhawn Mercher, a dywedodd: "Y mwya' dwi'n ei ddysgu am y cynllun atal-trosedd hwn, y mwyaf argyhoeddedig ydw i y dylai gael sylw cenedlaethol."

Mae'n dweud ei bod am gael ymrwymiad gan y gweinidog y bydd yn cwrdd â hi a chynrychiolwyr i drafod y cynllun gan ei bod yn credu y dylid edrych ar y posibilrwydd o'i ymestyn ar draws Cymru a Lloegr.

Cynllun unigryw

Mae'r cynllun peilot yn un unigryw ac mae'n delio gyda phroblemau megis dwyn offer fferm, taflu sbwriel yn anghyfreithlon, hela anghyfreithlon a throseddau'n ymwneud â cheir gan gynnwys llosgi ceir wedi'u dwyn.

Roedd yr heddlu wedi sylweddoli ei bod hi'n bwysig cael cefnogaeth y cyhoedd i ddelio gyda'r math yma o droseddau ac felly fe ehangwyd ar gynlluniau megis Farmwatch ac OWL, lle mae aelodau yng ngogledd Cymru yn gallu cysylltu â'r Heddlu gyda gwybodaeth neu dderbyn rhybuddion ganddyn nhw os oes lladron o gwmpas.

Mae'r cynllun yn cael ei redeg gan y gymuned leol, gyda thrigolion yn rhoi gwybodaeth am eu tir eu hunain neu dir cyfagos a'r cyfan yn cael ei ganoli mewn un map digidol.

Mae'r map yn cael ei roi i dîm heddlua Gogledd Cymru ar gyfrifiaduron tabled ac mae'r cyfan yn cael ei ddiweddaru'n fisol.

Mae'r data wedi golygu bod gwybodaeth megis enwau a rhifau cyswllt, perchnogaeth tir ac ati ar gael i'r heddlu ar leoliad fel y bo'r angen, ac mae hyn wedi bod o help mawr, yn ôl Ms Jones.

Mae eisoes wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan fo anifeiliaid wedi bod yn rhydd ar brif-ffordd a'r Heddlu angen cysylltu â'r perchennog.

Yn sgil y wybodaeth ar hawliau hela, mae'r prosiect wedi golygu bod swyddogion yn gallu gwirio stori'r rheiny sy'n cael eu dal yn hela gyda lampau yng anghyfreithlon, ac wedi gallu dal nifer o unigolion sy'n honni eu bod yn hela cwningod.

Mae'r cynllun hefyd yn nodi lle mae camerau CCTV ac mae swyddogion wedi gallu edrych ar y deunydd hyn ar sawl achlysur.

Ers ei ddechrau, mae dau heddwas wedi bod yn peilota'r cynllun ac mae'r adnodd, mae'n debyg, yn cael ei ddefnyddio dwy i dair gwaith yr wythnos.

Yn ôl Susan Jones, be sy'n arwyddocaol yw bod troseddi wedi lleihau yn yr ardaloedd gwledig lle mae'r cynllun hwn mewn grym.