Llai o rifynnau o Pobol y Cwm

  • Cyhoeddwyd
Cwmderi
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gyfres Pobol y Cwm yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed eleni

Mae S4C a'r BBC wedi cyhoeddi y bydd llai o rifynnau o'r gyfres boblogaidd Pobol y Cwm yn cael eu darlledu yn wythnosol fel rhan o gynllun i arbed £1 miliwn y flwyddyn i S4C.

Ni fydd y rhifyn omnibws yn cael ei ddarlledu dros y penwythnos, ac fe fydd un o'r pum rhifyn nosweithiol yn ystod yr wythnos hefyd yn diflannu o'r sgrin.

Fe fydd y gyfres hefyd yn cymryd seibiant o wythnos ddwywaith y flwyddyn.

BBC Cymru sy'n cynhyrchu'r rhaglen ar gyfer y sianel. Mae S4C yn cyfrannu tua £3 miliwn tuag at gostau cynhyrchu'r gyfres a'r sianel sydd wedi gofyn yn benodol am hepgor y rhifyn omnibus er mwyn gwneud arbedion.

Fe ddaw'r rhifyn omnibws i ben ym mis Medi, ac fe fydd un rhifyn bob wythnos yn cael ei diddymu yn Ionawr 2015.

'Torri costau'

Fe ddywed datganiad ar y cyd gan S4C a BBC Cymru " fod y penderfyniad yn adlewyrchu newidiadau i batrymau gwylio sy'n wynebu pob darlledwr, ac oherwydd fod y penodau diweddaraf i'w gweld erbyn hyn ar-lein ar Clic ac iPlayer.

"Mae'r penderfyniad hefyd yn adlewyrchu'r angen i dorri costau ar adeg anodd iawn o ran cyllid. Yn ogystal, yn dilyn y penderfyniad, o Ionawr 2015 ymlaen, fe fydd pedair pennod bob wythnos yn hytrach na phump - gyda'r gyfres yn cymryd seibiant o wythnos ddwywaith y flwyddyn."

Dywedodd Sian Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg, BBC Cymru: "Mae hwn wrth gwrs yn newyddion siomedig ond ry'n ni'n cydnabod bod S4C, fel y BBC, yn gweithredu mewn awyrgylch ariannol anodd iawn ar hyn o bryd.

"Ry'n ni hefyd yn ffyddiog y bydd Pobol y Cwm yn parhau i apelio at gynulleidfaoedd ledled Cymru.

"Mae Pobol y Cwm yn un o gyfresi amlycaf y BBC ac S4C ac mae gennym straeon cyffrous i'w datblygu yn ystod y flwyddyn - a hithau'n dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed eleni."

'Gwerthfawrogiad enfawr'

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Yn sgil toriadau i gyllideb S4C fydd yn parhau dros y blynyddoedd i ddod, ry'n ni dal i edrych ar sut i ddod o hyd i doriadau pellach yn ein gwariant.

"Er ein bod yn ymwybodol cymaint y mae omnibws wythnosol Pobol y Cwm yn ei olygu i bobl, ni allwn barhau i dalu'r hyn ry'n ni'n ei dalu ar hyn o bryd.

"Serch hynny, mae gwylwyr yn gallu gweld penodau Pobol y Cwm gydag is-deitlau drwy wasanaeth ar-lein, ar-alw S4C, Clic, ac ar BBC iPlayer.

"Yn S4C, mae yna werthfawrogiad enfawr o waith pob aelod o dîm Pobol y Cwm, a byddwn yn dal i gefnogi'r gyfres yn ariannol ac yn greadigol er mwyn cynnal ei safonau cynhyrchu uchel.

"Serch hynny, yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni a'r newidiadau i batrymau gwylio, gallwn ni ddim cynnal lefel y gefnogaeth ariannol bresennol."

Ychwanegodd y datganiad ei bod yn rhy gynnar i'r BBC fedru asesu pa effaith y bydd y penderfyniad yn ei gael ar y staff cynhyrchu.

Mae criw craidd o actorion a chriw cynhyrchu yn gweithio ar y gyfres, a chriw ehangach sy'n cynnwys staff BBC a gweithwyr llawrydd.