Gwynedd: Cynnydd o 3.9% yn y dreth

Cyhoeddwyd

Cyngor Gwynedd yw'r diweddaraf i gymeradwyo cynnydd yn y dreth cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Bydd trethdalwyr y sir yn talu 3.9% yn fwy yn 2014/15, sy'n cyfateb i tua 70c yr wythnos yn ychwanegol ar gyfartaledd.

Mae'r cynnydd yn cynnwys 3.5% er mwyn "pontio'r diffyg ariannol" sy'n wynebu'r cyngor oherwydd gostyngiad yn y cyllid ddaw o lywodraeth ganolog, a 0.4% i'w ddefnyddio ar gyfer codiadau cyflog i weithwyr yr awdurdod sydd ar gyflogau isel.

Mae ail ran y cynnydd yn rhan o ymgais yr awdurdod i weithio tuag at 'gyflog byw' i staff ar y graddfeydd tâl isaf megis cynorthwywyr cegin, glanhawyr a'r goruchwylwyr ysgolion canol-dydd.

'Heriol dros ben'

Dywedodd y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adnoddau:

"Yn 2014/15, bydd rhaid i Gyngor Gwynedd ymdopi â thoriad o 4.4% yn y grant y byddwn yn ei dderbyn gan y llywodraeth.

"Wrth gyfuno gyda chynnydd chwyddiant o 1.3%, bydd Gwynedd yn wynebu cyfanswm bwlch ariannol o tua £12 miliwn ar gyfer 2014/15.

"Rydym wedi gallu osgoi'r toriadau cyflym y mae rhai cynghorau wedi cael eu gorfodi i wneud ac i brynu amser i'n hunain i wneud penderfyniadau mwy ystyriol ar gyfer y dyfodol.

"Fodd bynnag, dylid pwysleisio bod y blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn rhai heriol dros ben.

"Ein blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd ymgynghori â thrigolion fel y gallwn gyflawni'r arbedion angenrheidiol ym meysydd gwasanaeth rheini fydd yn cael yr effaith lleiaf ar drigolion, a thrigolion bregus yn benodol."

'Y peth iawn i'w wneud'

Pleidleisiodd y cyngor llawn o blaid addasu polisi cyflog y cyngor ar gyfer gweithwyr ar y cyflogau isaf, a bydd y ddau bwynt cyflog isaf o strwythur tâl y cyngor yn cael eu diddymu.

Dywedodd arweinydd yr awdurdod, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

"Rwy'n hynod falch bod y Cyngor llawn wedi cefnogi argymhelliad y Cabinet y dylem godi tâl ar gyfer oddeutu 2,000 o weithwyr y Cyngor sydd ar y cyflogau isaf.

"Y gweithwyr yma yw'r rhai sydd wedi cael eu taro fwyaf gan y dirywiad economaidd cenedlaethol.

"Yn ogystal â bod y peth iawn i'w wneud ar adeg pan mae mwy a mwy o bobl ar gyflogau isel yn disgyn i mewn i'r fagl dlodi, bydd rhoi ychydig yn ychwanegol i gefnogi'r rheini sydd ar y cyflogau isaf hefyd yn helpu economi Gwynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn gan fod y mwyafrif helaeth o'r gweithwyr hyn yn byw yn y sir."