Cyngor i benderfynu ar gais am 65,000 panel solar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae swyddogion wedi argymell cymeradwyo'r cynllun i godi 65,000 o baneli solar

Bydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn penderfynu ar gais cynllunio i adeiladu dros 65,000 o baneli solar ger Llanelli.

Mae cwmni Brynteg Solar am adeiladu fferm solar ar y safle 50 erw yn agos i bentref Pum Heol.

Os caiff ei gymeradwyo, byddai'r fferm yn gallu creu uchafswm o 16.2 MW (megawat) o drydan.

Mae grwpiau lleol yn gwrthwynebu'r cynllun, gan ddweud y buasai'n difetha harddwch yr ardal, yn defnyddio tir ffermio da ac yn effeithio ar dwristiaeth.

65,300 o baneli

Mae'r safle tua 3km i'r gogledd orllewin o Lanelli, ar dir amaethyddol ym Mrynteg.

Byddai 65,300 o baneli solar yn cael eu codi fel rhan o'r datblygiad, gyda phob un dim mwy na 2.9 metr o uchder.

Gallai'r paneli yma greu hyd at 13.2 MW o drydan pan fo'r galw.

Os yw'n mynd ymlaen, bydd y paneli ar y safle am 40 mlynedd cyn cael eu tynnu oddi yno.

Mae swyddogion y cyngor yn argymell cymeradwyo'r cynllun, ond mae sawl wedi ei wrthwynebu.

Mae'r cynghorydd Sian Caiach yn dweud bod y cynllun yn rhy fawr ac y bydd yn cael gormod o effaith ar yr ardal.

Dywedodd hefyd bod y datblygiad yn rhy fawr i anghenion ynni Cymru.

Gwrthwynebiad

Cafodd deiseb yn erbyn y cynllun, gyda 230 o enwau arni, ei chyflwyno ond mae adroddiad y cyngor yn nodi nad yw 25% yn byw yn yr ardal leol.

Dywedodd hefyd bod 16 o lythyrau o wrthwynebiad hefyd wedi eu derbyn.

Ymysg y rhesymau sy'n cael eu nodi yn adroddiad y cyngor mae:

  • "Colli tir amaethyddol o safon uchel, a'r effaith ar fferm sydd wedi ei redeg a'i gadw yn dda ... Bydd grantiau sydd wedi eu rhoi i wella'r fferm dros yr 20 mlynedd diwethaf wedi eu gwastraffu o ganlyniad i'r datblygiad."
  • "Bydd yr effaith weledol ar gymeriad y tirlun lleol yn niweidiol i'r gymuned gyfan. Bydd gorchuddio'r safle gyda phaneli yn difetha'r harddwch naturiol, golygfeydd gwych a'r caeau gwyrdd o fewn y safle a ni fydd y sgrin yn cuddio'r datblygiad gan y gymuned."
  • "Nid yw datblygiadau diwydiannol yn cyd-fynd gydag ethos Sir Gaerfyrddin a'r dymuniad i ddenu twristiaeth i'r ardal."

Er hynny, mae swyddogion yn nodi yn eu hadroddiad bod y cynllun yn cynrychioli "math o ddatblygiad sydd yn dderbyniol ac yn gynaliadwy" ac sy'n cyd-fynd gyda pholisïau'r Sir.

Hefyd, bydd yn cynnig "ffynhonnell ddibynadwy o ynni adnewyddadwy fydd yn gwneud cyfraniad positif a gwerthfawr i dargedau ynni Llywodraeth Cymru a'r DU".

Bydd cynghorwyr yn penderfynu ar y cynllun ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol