Straen athrawon: pryder am absenoldebau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae NUT Cymru yn galw am arolwg i ddatrys y broblem

Mae undeb NUT Cymru yn dweud bod y nifer o athrawon sy'n absennol o'r gwaith oherwydd straen yn peri pryder.

Yn ôl ffigyrau'r undeb, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu athrawon oedd yn gweithio i fwy na hanner cynghorau lleol Cymru yn absennol o'r gwaith oherwydd straen am gyfnodau hirach na'r flwyddyn cyn hynny.

Meddai NUT Cymru, fe gollwyd 50,000 o ddyddiau addysgu gan athrawon dros gyfnod o flwyddyn.

Dywedodd yr undeb mai rhagor o bwysau gwaith, toriadau ar gyflog a phensiynau, a phroffesiynoldeb y sector oedd ar fai.

Rwan, mae'r NUT yn galw am arolwg i ddatrys y broblem, yn cynnwys buddsoddi mewn adnoddau i amddiffyn athrawon rhag bod dan straen.

Cyfnodau hirach

Er bod nifer yr absenoldebau oherwydd straen wedi gostwng ar y cyfan, pryder yr undeb yw bod yr absenoldebau yn digwydd am gyfnodau hirach, yn hytrach nag ambell ddiwrnod yma ac acw.

Meddai Ysgrifennydd NUT, David Evans:

"Mae'n bwysig ein bod ni'n ymchwilio i'r manylion y tu ôl i'r ffigyrau.

"Sut a pham mae ambell i awdurdod leol wedi gweld llai o absenoldebau na'r lleill; oes 'na batrwm hirdymor a pha adnoddau sy'n cael eu darparu i leihau pwysau gwaith a chefnogi athrawon sy'n dychwelyd i'r ystafell ddosbarth."

"Dyw athrawon ddim eisiau bod yn absennol oherwydd gofid meddwl, straen neu unrhyw salwch meddyliol arall sydd ynghlwm â'r gwaith. Mae'n effeithio arnyn nhw yn bersonol ac yn broffesiynol ac yn aml iawn, mae'n anodd tu hwnt iddyn nhw ddychwelyd i'r gwaith.

"Dyw hynny ddim yn beth da i'r athrawon na'u disgyblion. Mae NUT Cymru'n galw am wneud rhywbeth, a hynny ar frys."