Newidiadau i wasanaethau cymdeithasol ar y gweill

Cyhoeddwyd

Bydd gwasanaethau gofal a chefnogi yn cael eu trawsnewid yng Nghymru, wrth i'r broses o gymeradwyo mesur gofal newydd fynd gerbron aelodau'r Cynulliad yn ddiweddarach.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn golygu'r newidiadau mwyaf i wasanaethau cymdeithasol a gofal ers cenhedlaeth.

Bwriad y Mesur ydi trawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu, trwy ganolbwyntio ar gyrraedd y nod o hybu lles unigolion.

Gwybodaeth Eglur

Y bwriad ydi sicrhau fod pobl yn ganolbwynt i unrhyw benderfyniad sydd yn ymwneud â'u gofal yn y dyfodol, a sicrhau fod gwybodaeth eglur a chefnogaeth ar gael iddyn nhw.

Fe fydd y mesur newydd yn cyflwyno fframwaith statudol am y tro cyntaf er mwyn diogelu oedolion, ac yn cydnabod pwysigrwydd gofalwyr, yn ogystal â thanlinellu'r pwysigrwydd o gynnig cymorth i bobl fyw yn annibynnol.

Yn ôl Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol:

''Rydym ni yn dod at ddiwedd tair blynedd o waith caled sydd wedi canolbwyntio ar un uchelgais sydd wedi ei rhannu - sef i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r rheiny sydd angen gofal a chefnogaeth yn ein cymdeithas.

''Pwysau Cynyddol''

''Yn wyneb pwysau cynyddol ar wasanaethau cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru am barhau i gynnig gwasanaethau o safon sydd yn diogelu pobl sydd angen gofal a chefnogaeth sydd yn gwella eu bywydau.''

"Er mwyn gwneud hyn, mae'n rhaid sicrhau fod gwasanaethau cymdeithasol yn gynaliadwy am genedlaethau i ddod ac mae'r ddeddfwriaeth yma yn hanfodol i alluogi hyn i ddigwydd. Trwy ganolbwyntio'n gryf ar hawliau'r unigolyn...fe allwn fod yn hyderus y bydd gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru wedi ei ffocysu ar yr hyn y mae pobl ei angen.''

Bydd cyfarfod llawn o aelodau'r Cynulliad yn cyfarfod yn ddiweddarach i drafod gwelliannau i'r Mesur.