Streic athrawon Ysgol Maesydderwen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r undebau yn dweud nad oes gan athrawon yr ysgol ddewis ond streicio.

Fe fydd streic yn cau ysgol uwchradd ym Mhowys am 3 diwrnod dros gyflogau athrawon.

Mi fydd athrawon yn Ysgol Maesydderwen, Ystradgynlais, yn streicio ddydd Mawrth oherwydd penderfyniad llywodraethwyr yr ysgol i newid y polisi tâl.

Y nhw fydd yn penderfynu tâl athrawon sy'n ymuno â'r ysgol o hyn ymlaen.

Mae'r athrawon am weld cyflog presennol athro neu athrawes yn cael ei amddiffyn ym mhob achos, - petai nhw'n ceisio am swydd mewn ysgol arall, petai athro wedi bod allan o ddysgu am sawl blwyddyn hyd yn oed, neu petai'n ceisio am swydd gyflenwi ar ôl brec hir o'r dosbarth.

Mae undebau yn dweud nad oes ganddyn nhw opsiwn arall ar ôl heblaw am streicio.

Ond mae cadeirydd y llywodraethwyr yn dweud ei fod yn tarfu ar yr ysgol ar "adeg hollbwysig" i rai disgyblion sy'n sefyll arholiadau.

Mae'r ysgol yn dweud bod y polisi tâl wedi cael ei benderfynu gan gonsortiwm rhanbarth y canolbarth a'r de-orllewin, 'Ein Rhanbarth ar Waith' (ERW), ac nad ydi'r newid yn unigryw i Ysgol Maesydderwen.

Mae'r ERW yn cefnogi'r ysgol a'r llywodraethwyr ac yn dweud bod yr undebau wedi cael cadarnhâd y bydd cyflogau athrawon yn aros yr un fath yn bron pob un achos ond bod angen rhywfaint o hyblygrwydd ar benaethiaid.

Undeb yn galw ar rieni i gefnogi athrawon

Mae ysgrifennydd NUT Cymru, David Evans, wedi dweud mai streicio oedd yr opsiwn olaf: "Rydym ni eisoes wedi gohirio streic dri diwrnod er mwyn rhoi amser i'r corff llywodraethol fabwysiadu safiad a fyddai wedi golygu bod y streic yn cael ei atal yn llwyr."

Mae hefyd yn dweud eu bod wedi rhoi cyfle i'r llywodraethwyr ohirio cyflwyno'r polisi tan fod trafodaeth bellach yn cael ei chynnal.

Dywedodd trefnydd NASUWT Cymru, Rex Phillips, bod yr undebau yn bryderus am y polisïau: "Mae rhieni yn iawn i boeni am y streic, ond rydym yn gofyn iddyn nhw lobïo'r corff llywodraethol a chefnogi'r athrawon yn eu safiad."

Ond mae llefarydd ar ran ERW yn dweud: "Mae Ysgol Maesydderwen wedi cael ei neilltuo am streic leol sydd wedi taro disgyblion yn galed ar adeg pwysig yn eu blwyddyn ysgol.

"Mae cynrychiolwyr o undebau'r NUT ac NASUWT wedi eistedd o gwmpas y bwrdd trafod ychydig fisoedd yn ôl yn unig gyda chynrychiolwyr cyflogwyr o'r chwech awdurdod lleol o fewn y rhanbarth ac wedi cytuno ar 95% o gynnwys polisi tâl ar gyfer 500 o ysgolion yn y rhanbarth."

"Siomedig iawn"

Fe fydd yr ysgol ar gau i'r holl ddisgyblion heblaw am y rheiny sy'n sefyll arholiadau.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd cadeirydd y llywodraethwyr, Hugh Pattrick a'r brifathrawes, Sally Speedy: "Yn naturiol, rydym yn siomedig iawn y bydd ein hysgol yn cael ei effeithio gan y streic hon, fydd yn ymyrraeth fawr ar addysg y disgyblion ar adeg hanfodol i'n disgyblion fydd yn sefyll arholiadau yn fuan.

"Nid Ysgol Maesydderwen ydi'r unig ysgol i fabwysiadu'r polisi cyflog hwn, sydd wedi'i gynllunio ar lefel rhanbarthol gan yr ERW, y bartneriaeth gwella ysgolion i ganolbarth a gorllewin Cymru. Fodd bynnag, ni yw'r unig ysgol sy'n cael ei thargedu gyda streic.

"Fe fyddwn ni'n sgwennu at rieni ac yn cyhoeddi gwybodaeth ar ein gwefan am y streic, sydd nid yn unig yn effeithio ar ein disgyblion ond hefyd rheini."