Achos AS: Dyn yn ceisio 'cadw wyneb'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nigel Evans, 56 oed, yn gwadu'r cyhuddiadau

Mae dyn sy'n honni bod cyn lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans, wedi'i dreisio, wedi dweud wrth y llys nad oedd wedi dweud celwydd er mwyn "arbed ei gydwybod".

Yn ystod ei drydydd diwrnod o roi tystiolaeth, fe wadodd y dyn, sy'n ei ugeiniau cynnar, ei fod wedi cytuno i gael rhyw gyda Mr Evans a'i fod wedi "difaru ers hynny".

Dywedodd wrth y rheithgor ei fod yn difaru ei "lwfrdra" am ganiatáu iddo'i hun lanio mewn sefyllfa lle roedd yn y gwely gydag Evans.

Mae'n debyg bod yr achos wedi digwydd wedi parti yn nhŷ Aelod Seneddol Ribble Valley, lle'r oedd wedi cytuno i aros y noson yn yr ystafell sbar.

Mae'r dioddefwr hwn yn un o saith o ddynion ifanc yr honnir i Evans ymosod arnynt yn rhywiol rhwng 2002 a'r llynedd.

Mae Nigel Evans, 56 oed, yn gwadu'r naw cyhuddiad o droseddau rhywiol yn ei erbyn.

Wedi'i hebrwng i'r llofft

Clywodd Llys y Goron Preston bod y dyn yn dweud nad oedd wedi gwahodd nag eisiau unrhyw gyswllt rhywiol ond ei fod wedi mynd i'r gwely gydag Evans wedi iddo gael ei hebrwng i'r ystafell.

Mae'r AS yn dweud bod y pâr wedi cusanu lawr staer a bod y gŵr ifanc wedi cytuno i fynd i'r gwely gydag ef, a'u bod wedi cael rhyw cydsyniol.

Gofynnodd Peter Wright QC, ar ran yr amddiffyn:"Ydio'n wir i ddweud eich bod chi, wrth edrych yn ôl, yn dymuno nad oedd dim o hyn wedi digwydd?"

Atebodd: "Ydw, rwy'n dymuno nad oedd dim o hyn wedi digwydd."

Fe aeth y bargyfreithiwr ymlaen i honni bod cytundeb wedi bod rhwng y ddau i gael rhyw a bod y gŵr ifanc wedi difaru'r cyfan yng ngolau dydd, ond fe wrthododd y dyn yr honiad.

Ychwanegodd Mr Wright: "Be ddaru chi drio'i wneud oedd rhesymu eich ymddygiad mewn ffordd oedd yn gyson gyda'r cofnod rydych wedi'i roi er mwyn arbed eich cydwybod."

Ymatebodd y dyn gan ddweud: "Mae hynna mor anhygoel."

Difaru ei lwfrdra

Yn gynharach, roedd Mr Wright wedi gofyn iddo a oedd wedi difaru pan ddeffrodd i fyny yng ngwely Evans.

"Rydw i'n difaru fy llwfrdra. Ro'n i yn teimlo o 'ngho, doeddwn i ddim yn teimlo'n gyfrifol am ymddygiad Nigel."

Roedd Mr Wright wedi canolbwyntio ar sut roedd y gŵr ifanc wedi disgrifio digwyddiadau'r noson i eraill.

Mae'r dioddefwr honedig yn dweud ei fod wedi "dianc" i'r ystafell molchi sawl tro yn ystod y nos er mwyn osgoi Evans yn y gwely.

Roedd wedi tecstio ffrind, un o'r dioddefwyr eraill yn yr achos, i ddweud "helpa fi."

Mewn neges arall, mae'n sôn iddo gael ei "dynnu" i'r llofft.

Dywedodd yn y llys nad oedd hynny, mewn gwirionedd, wedi digwydd a'i fod yn ceisio "cadw wyneb".

"Ro'n i bach yn ddramatig yn y tecsts, fel y gall pobl fod," meddai.

Ychwanegodd y bargyfreithiwr: "Mae effaith ddramatig yn tueddu i fod yn arf o berswâd, yn dydy, er mwyn gwneud be sy'n cael ei ddweud yn fwy argyhoeddiadol, i gael mwy o effaith ar y gynulleidfa."

"Fel ro'n i'n deud," meddai'r dyn ifanc, "ro'n i'n cadw wyneb."

Cwestiynu adroddiad i'r heddlu

Mis wedi'r parti, roedd y dioddefwr wedi siarad dros y ffôn gyda swyddog heddlu, ac roedd wedi esbonio wrthi beth oedd wedi digwydd.

Darllenodd Mr Wright gofnod y blismones : "Roedd Evans wedi'i ddilyn i fyny'r grisiau, gan ei wthio i mewn i'r stafell gan ddweud 'aros yma'."

Gofynnodd Mr Wright i'r dyn ifanc a oedd wedi dweud ei fod "wedi'i wthio i'r stafell ... neu a oedd hyn ar gyfer effaith ddramatig?"

"Dydw i ddim yn cofio," oedd ei ateb.

"A wnaethoch chi ddweud wrth y swyddog ei fod wedi dweud 'aros yma'?"

"Dydw i ddim yn cofio. Does gen i ddim cof perffaith," meddai.

Dywedodd Mr Wright: "Mae'r swyddog yn mynd ymlaen i ddweud 'fe gafodd ei wthio ar y gwely a chael addewid y byddai'n cael cynnig swydd wedi iddo adael y brifysgol'".

Dywedodd y dyn: "Na, wnes i ddim dweud hynny".

'Cymaint o gywilydd

Mae'r llys wedi clywed y dyn yn dweud yn gynharach sut yr oedd wedi "rhewi mewn sioc" pan y deffrodd i ddarganfod Mr Evans ar ei ben, a'i fod yn cael ei dreisio.

Roedd Mr Wright yn awgrymu ei fod wedi dweud y "gwrthwyneb llwyr" wrth swyddogion, ei fod wedi ceisio gwthio Evans i ffwrdd - ond roedd y dyn yn gwrthod hynny.

Aeth y bargyfreithiwr yn ôl i'w holi am y sylwad ei fod wedi cael ei wthio i'r ystafell ac ar y gwely a gofyn iddo a oedd wedi dweud hynny.

Atebodd: " Falle, ie. Roedd gen i gymaint o embaras, gymaint o gywilydd am bob dim. Ro'n i'n ceisio cadw wyneb a pheidio edrych yn wirion neu'n wan."

Pan ofynwyd iddo pam nad oedd wedi mynd i'r ystafell sbâr, dywedodd ei fod wedi aros yn ystafell Evans am "nad oedd eisiau ei wneud o'n ddig".

"Mae'n ddyn pwerus iawn," ychwanegodd.

Yn dilyn cael ei groesholi, gofynodd Mark Heywood QC a oedd unrhyw wirionedd yn y syniad bod popeth wedi'i gytuno?

"Na, dim gwirionedd o gwbl," dywedodd y dyn.

Gofynodd Mr Heywood yn blwmp ac yn blaen: "A wnaethoch chi gytuno i gael rhyw?"

"Na," oedd yr ateb.

"A oedd unrhyw sgwrs gyda Nigel Evans am hynny cyn iddo ddigwydd?"

"Na", unwaith eto, oedd ateb y gŵr ifanc.

Fe fydd yr achos yn parhau ddydd Llun.