Cynllun i adeiladu 650 o gartrefi yng Nghasnewydd a Thonyrefail

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cynlluniau wedi eu cyhoeddi i adeiladu mwy na 650 o gartrefi newydd yn ne Cymru.

Fe fydd dros hanner y tai yn cael eu codi ar safle hen waith dur Whiteheads yng Nghasnewydd, a'r gweddill yn Nhonyrefail.

Fe ddywedodd Llywodraeth Cymru y byddai nifer yn dai fforddiadwy, o fewn cyrraedd teuluoedd ar gyflogau is neu deuluoedd ifanc.

Yn ôl y llywodraeth, fe fydd y datblygiad yng Nghasnewydd yn darparu hyd at 400 o gartrefi, gan roi hwb economaidd o £140m i'r ardal a chreu oddeutu 1,500 o swyddi'n rhan o'r broses.

Yn ogystal, mae cynlluniau ar gyfer 260 o dai ar Barc Eirin yn Nhonyrefail, allai greu hyd at 800 o swyddi a dod ag £85m i'r economi leol.

'Tai Tirion'

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cytuno i roi benthyg £7m i Gwmni Datblygu Whiteheads a £1m i Gwmni Datblygu Parc Eirin er mwyn cwblhau'r prosiectau yn gyflym.

Mae'r ddau brosiect yn rhan o gynllun Tai Tirion, sefydliad nid-er-elw a gafodd ei greu yn dilyn gwaith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality i ddarparu cartrefi fforddiadwy.

Meddai Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Cyn belled â'u bod yn cael caniatâd cynllunio, mae disgwyl i'r ddau brosiect newydd greu rhyw 2,300 o swyddi a dod â gwerth £225 miliwn o fuddiannau i'r economïau lleol.

"Dyna i chi ffigurau arwyddocaol fydd yn creu swyddi ac yn cefnogi'r diwydiant adeiladu, ynghyd â busnesau o fewn y gadwyn gyflenwi.

"Byddan nhw hefyd yn troi'r safleoedd tir llwyd yn gymunedau llewyrchus ac yn codi tai fforddiadwy sydd o fewn cyrraedd pocedi teuluoedd ifanc a theuluoedd ar gyflogau is mewn lleoedd y mae pobl am fyw ynddyn nhw."

Datblygiadau Whiteheads a Pharc Eirin yw'r ychwanegiadau diweddaraf at bortffolio Tai Tirion, sy'n cynnwys hefyd The Mill, datblygiad tai fforddiadwy gwerth £100m ar safle hen felin bapur yng nghanol Caerdydd.

'Ansawdd uchel'

Meddai David Ward, pennaeth Tai Tirion: "Cafodd Tai Tirion ei greu i fynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy o ansawdd uchel yng Nghymru ac rydym yn falch o gael ychwanegu dau safle newydd at ein safle yng nghanol Caerdydd.

"Bydd pob un o ddatblygiadau Tai Tirion yn darparu tai fforddiadwy, cyfleoedd gwaith lleol a hwb i'r diwydiant adeiladu - pethau y mae mawr eu hangen yn y cymunedau hynny.

"Rydym yn ymrwymo i ddatblygu cymunedau trefol go iawn ar safleoedd ledled y wlad - gan weddnewid tir diffaith a segur yn gymunedau llewyrchus."

Fis Ionawr eleni, cafodd ymgyrch gwerth £170m ei lansio i roi cymorth i bobl brynu tai newydd yng Nghymru.

Gall prynwyr tai newydd o dan £300,000, os oes ganddyn nhw flaendal o 5%, wneud cais am fenthyciad gan Lywodraeth Cymru o hyd at 20% o werth yr eiddo.