Safloedd Sipsiwn ar gynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cynnydd o 14% ar safloedd awdurdodedig a chynnydd o 39% ar dir heb ei awdurdodi.

Mae'r nifer o garafanau sipsiwn a theithwyr yn 21 o 22 awdurdod lleol Cymru wedi cynyddu 19%, gyda chynnydd hefyd yn nifer y safleoedd.

Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru yn dangos bod chwe safle newydd, wedi'u hawdurdodi a heb eu hawdurdodi, yn y flwyddyn hyd at Orffennaf 2013.

Ar safleoedd awdurdodedig, mae 97 yn fwy o garafanau erbyn hyn, cynnydd o 14% ers y flwyddyn flaenorol.

Fe fyddai Mesur Tai (Cymru), sy'n mynd trwy'r Senedd ar hyn o bryd, yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu safleoedd i sipsiwn a theithwyr lle bo angen.

Mae cyfrif o'r math yma yn digwydd ddwywaith y flwyddyn yn wirfoddol gan gynghorau. Powys oedd yr unig gyngor i beidio ag ymateb i'r un diweddaraf.

Fe gofnododd y cyfrif gyfanswm o 928 o garafanau. Fe ganfuwyd bod cynnydd yn nifer y carafanau ar safleoedd awdurdodedig yn deillio o'r ffaith bod mwy yn defnyddio'r safleoedd yng Nghaerdydd, Sir Benfro, Sir y Fflint a Merthyr Tudful.

39% o gynnydd ar dir heb ei awdurdodi

Ar y safleoedd oedd heb eu hawdurdodi, roedd 38 o garafanau ar dir oedd yn berchen i sipsiwn a theithwyr, gan gyfrif am 4% o'r holl garafanau, ac roedd 166 o garafanau ar dir arall.

Roedd y cyfanswm o garafanau oedd wedi'u gosod ar dir heb ei awdurdodi, wedi codi 39% ers y flwyddyn flaenorol.

Yn ôl Joseph Jones, llefarydd Cyngor y Sipsiwn ar faterion cynllunio a darpariaeth safleoedd, wrth BBC Cymru bod y cynnydd yn nifer y carafanau yn debygol o fod yn adlewyrchu'r nifer uchel o blant sy'n cael eu geni i deuluoedd Sipsiwn a Theithwyr.

Dywedodd: "Wrth iddyn nhw dyfu, maen nhw angen mwy o le i fyw. Dydy'r safleoedd heb gynyddu ar yr un raddfa â'r boblogaeth. Os oes ganddo'ch chi safle ar y tir hwn, mae 'na gyfyngiad ar y nifer o garafanau y gallwch chi eu gosod.

"Mae 'na resymau pam y dylai safleoedd gan eu rheoleiddio, am resymau iechyd a diogelwch, felly bydd safleoedd yn naturiol yn brin."

Mae nifer o gynghorau yn y broses o geisio dod o hyd i safleoedd addas ar eu cyfer.

Safleoedd newydd?

Ym mis Hydref, roedd cynghorwyr Abertawe wedi gwrthod yr opsiynau gafodd eu hargymell yn ardaloedd y Cocyd a Llansamlet ac wedi pleidleisio i ddechrau chwilio eto.

Yng Nghasnewydd, lle nad oes yr un safle awdurdodedig, roedd 14,000 wedi gwrthwynebu tri safle posib yn ardaloedd Ringland a Dyffryn ym mis Rhagfyr.

Fe fydd y penderfyniad terfynol ar ysgwyddau Llywodraeth Cymru.