Iechyd meddwl: gweinidogion dan y lach

  • Cyhoeddwyd
Kirsty Williams AC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kirsty Williams yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn "rhoi ei phen yn y tywod" ar y mater

Mae gweinidogion wedi eu cyhuddo o fethu ymateb i gynnydd mewn amseroedd aros i blant a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mae nifer y plant sydd wedi aros yn hirach na 14 wythnos am wasanaethau seiciatryddol wedi codi o 199 i 736 rhwng Ionawr 2013 ac Ionawr eleni.

Mae'r canran sydd wedi gorfod aros am y cyfnod yna wedi cynyddu o 13.8% i bron 33%.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhuddo gweinidogion o anwybyddu problem sy'n tyfu, gan ddweud nad yw methiannau a nodwyd mewn adolygiadau blaenorol wedi cael eu cywiro.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod amseroedd aros yn flaenoriaeth. Ychwanegodd bod y galw am wasanaethau o'r fath wedi cynyddu'n ddiweddar, yn rhannol oherwydd newidiadau yn 2012 sy'n golygu bod rhaid i wasanaethau ofalu am bobl ifanc tan eu bod yn 18 oed.

Ymchwiliad

Fe nododd adroddiad yn Rhagfyr 2013 bod problemau gyda'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS) er bod Llywodraeth Cymru a'r byrddau iechyd wedi cyflawni gwelliannau ers adroddiad blaenorol yn 2009.

Dangosodd arolwg gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn Rhagfyr 2013 bod plant yn cael eu rhoi mewn perygl drwy gael eu gosod mewn wardiau iechyd meddwl i oedolion.

Mae pwyllgor plant y Cynulliad yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i'r gwasanaeth.

Mewn tystiolaeth i'r pwyllgor dywedodd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru bod "amrywiaeth sylweddol i fynediad" i wasanaethau ar draws Cymru.

'Syfrdanol'

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams:

"Yn anffodus mae Llywodraeth Lafur Cymru yn benderfynol o roi ei phen yn y tywod ac anwybyddu cyfres o bryderon a rhybuddion bod pobl ifanc Cymru mewn perygl.

"Mae'r diffyg gweithredu yn syfrdanol ac fe ddylai'r Llywodraeth deimlo cywilydd."

Atebodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru trwy ddweud: "Mae amseroedd aros yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella CAHMS.

"Rydym wedi gweld cynnydd yn y galw dros y blynyddoedd diweddar yn rhannol oherwydd y newid yn 2012 bod rhaid i wasanaethau bellach ofalu am bobl ifanc tan eu pen-blwydd yn 18 oed.

"Mae Mesur iechyd Meddwl (Cymru), a ddaeth i rym yn 2012, yn galluogi mwy o gleifion i gael eu gweld gan y gwasanaethau iechyd meddwl lleol, sy'n golygu bod CAHMS yn gallu canolbwyntio ar drin y cleifion mwyaf cymhleth."