Effaith tyrbinau yn 'gyfyngedig'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymchwiliad mwyaf erioed ym Mhrydain i ffermydd gwynt yn cael ei gynnal yn y Trallwng, Powys, ar hyn o bryd

Mae adroddiad newydd yn honni bod ffermydd gwynt yng Nghymru yn cael fawr o effaith ar y diwydiant twristiaeth.

Dangosodd astudiaeth bod "mwyafrif clir" o bobl heb newid eu harferion ymweld o ganlyniad i'r ffermydd gwynt.

Ond mae'r adroddiad yn dweud bod risg y gallai rhai datblygiadau ffermydd gwynt yn y dyfodol gael effaith "bach neu ganolig" ar yr economi dwristiaeth yn lleol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y mwyafrif o ymwelwyr yn "bositif neu'n ddifater" am ddatblygiadau ffermydd gwynt.

Naw ardal

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref y llynedd yn dilyn argymhelliad gan Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad.

Mae'n canolbwyntio ar naw ardal, ac fe ddaw wrth i'r ymchwiliad mwyaf erieod ym Mhrydain i ffermydd gwynt gael ei gynnal yn y Trallwng, Powys.

Mae'r ymchwiliad wedi bod yn clywed dadleuon o blaid ac yn erbyn ceisiadau am ffermydd gwynt yn Llanbadarn Fynydd, Llaithddu, Llandinam, Llanbrynmair a Charnedd Wen ynghyd â chais am geblau 132kV i wasanaethu cynllun Llandinam.

Byddai'r cynlluniau hefyd yn cynnwys peilonau i gysylltu'r tyrbinau gyda'r rhwydwaith yn Sir Amwythig.

Mae'r adroddiad yn nodi bod economi ymwelwyr gogledd Powys yn "fwy bregus i ddatblygiadau ffermydd gwynt na llawer o rannau eraill o Gymru".

'Glynu'n 'styfnig'

Dywedodd aelod cynulliad Ceidwadol Trefaldwyn, Russell George: "Fel yr oeddwn wedi amau, mae peilonau a ffermydd gwynt yn cael effaith negyddol ar y diwydiant twristiaeth.

"Mae economïau lleol ar draws y canolbarth yn wynebu ergyd fawr o'r isadeiledd sy'n dod law yn llaw â ffermydd gwynt.

"Ond yn hytrach nag amddiffyn hawliau pobl leol mae Llywodraeth Cymru yn parhau i lynu'n 'styfnig at ganllawiau TAN8 sy'n annog datblygwyr i ddod i'r canolbarth."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'n ymddangos bod Russell George wedi camddeall canfyddiadau'r adroddiad.

"Fel mae'r ddogfen yn dweud mae astudiaeth annibynnol wedi canfod bod datblygiadau ffermydd gwynt ar y raddfa bresennol yn cael fawr ddim effaith ar ein sector twristiaeth.

"Roedd yr astudiaeth wedi canolbwyntio ar ardaloedd lle mae ffermydd gwynt wedi sefydlu ers tro, fel Powys, Ynys Môn a chymoedd y de, ac heb ganfod tystiolaeth o effaith fawr ar dwristiaeth.

"Mae astudiaethau lleol hefyd yn dangos bod y mwyafrif o ymwelwyr naill ai'n bositif neu'n ddifater am ddatblygiadau ffermydd gwynt, ac roedd mwyafrif llethol y rhai fu'n rhan o'r ymgynghoriad yn credu nad oedd efaith o gwbl ar niferoedd ymwelwyr na'r economi leol."

Straeon perthnasol