£3m i annog mwy i fyd chwaraeon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y Gemau'n dechrau ymhen 100 diwrnod

Gyda 100 diwrnod i fynd tan ddechrau Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow, mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad o £3 miliwn i daclo anghydraddoldeb mewn chwaraeon.

O dan yr enw 'Galw am Weithredu', fe fydd £1.5m o arian y Loteri Cenedlaethol ar gael i brosiectau i annog mwy o ferched a menywod ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Bydd £1.5m arall ar gyfer prosiectau i annog mwy o bobl gydag anableddau a mwy o blant o gymunedau difreintiedig a chefndiroedd lleiafrifoedd ethnig i gystadlu'n fwy rheolaidd.

Daw hyn ar ben y £32 miliwn y flwyddyn mae Chwaraeon Cymru'n ei fuddsoddi mewn chwaraeon yng Nghymru.

'Ymdrech gadarn'

Dywedodd prif weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: "Rydyn ni'n gwybod oddi wrth yr arolwg wnaethon ni ei gynnal ar Chwaraeon Ysgol bod plant yn cymryd rhan yn fwy rheolaidd nag erioed o'r blaen.

"Ond mae mwy i'w wneud. Mae bylchau mewn cymryd rhan a dydyn ni ddim yn derbyn bod hynny'n anochel, ond er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae'n rhaid wrth ymdrech gadarn ar y cyd.

"Rydyn ni am i bawb yng Nghymru fwynhau'r manteision cadarnhaol sydd i'w cael o gymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon, dim ots beth yw eu cefndir na'u hamgylchiadau.

"Wrth i athletwyr Cymru baratoi eleni am Gemau Cymanwlad cartref, rydyn ni'n chwilio am brosiectau a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth i oresgyn y rhwystrau sy'n atal y grwpiau hyn rhag cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon, gan greu cyfleoedd etifeddiaeth parhaus yn sgil Glasgow 2014 i bawb yng Nghymru."

Symleiddio'r broses

Amlinellodd Chwaraeon Cymru ei fod yn chwilio am ddulliau newydd a beiddgar o weithredu a'i fod yn annog sefydliadau i ymgeisio am raglen grantiau Galw am Weithredu.

"Dydyn ni ddim eisiau mwy o'r un peth. Os ydyn ni am weld newid mawr, mae'n rhaid gwneud rhywbeth," ychwanegodd Ms Powell.

"Rydyn ni'n gwybod bod hyd yn oed y broses o wneud cais am gyllid yn gallu bod yn rhwystr i rai grwpiau ac felly rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses gyfan yn llawer, llawer symlach, i annog pobl newydd i gymryd rhan."

Effaith gadarnhaol

Mae'r Gweinidog Chwaraeon, John Griffiths, yn gwbl gefnogol i Galw am Weithredu: "Nid yw anghydraddoldeb mewn cymryd rhan yn anochel rhwng gwahanol grwpiau ac mae posib mynd i'r afael â hyn.

"Eleni mae gan Gymru gyfan gyfle i gefnogi Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad a bod yn rhan o dîm o dair miliwn o bobl. Ein nod yw sicrhau bod pobl ifanc yn enwedig, dim ots beth yw eu cefndir cymdeithasol, yn cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad."

Mae Chwaraeon Cymru yn galw ar bobl i gysylltu â nhw os oes ganddyn nhw syniadau newydd, beiddgar ac arloesol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ym myd chwaraeon yng Nghymru.

Mae gan bobl tan Fehefin 20, 2014 i gyflwyno'u syniadau i'r prosiect Galw am Weithredu, ac mae modd eu cyflwyno ar e-bost i c4a@sportwales.org.uk.

Straeon perthnasol