Undebau credyd: ymgyrch newydd er mwyn denu defnyddwyr

Cyhoeddwyd

Mae undebau credyd Cymru wedi lansio ymgyrch er mwyn hybu mwy o bobl i ddefnyddio eu gwasanaeth benthyg a chynilo arian.

Gobaith yr ymgyrch ydi cynyddu nifer y bobl sy'n eu defnyddio yn hytrach na defnyddio banciau'r stryd fawr.

Cynyddu aelodaeth

Mae undebau credyd yn grwpiau arianol cydweithredol, a gobaith y 21 undeb credyd Cymreig ydi cynyddu eu haelodaeth o'r 2% presennol i 6% erbyn 2020.

Yn yr Iwerddon mae 70% o'r boblogaeth yn aelodau o undebau credyd, gyda 44% o boblogaeth yr Unol Daleithiau yn defnyddio eu gwasanaeth.

Mae'r ymgyrch newydd gwerth £679,000 yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddodd ym mis Ionawr fuddsoddiad o £1.2m.

Amcanion

Un o brif amcanion yr ymgyrch ydi ceisio denu pobl ar gyflogau canolig ac uwch.

Dywedodd Jeff Cuthbert, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Llywodraeth Cymru: ''Rwyf am weld undebau credyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau yn ogystal â denu pobl ar gyflogau incwm canolig, a chynnig help i bobl ar incwm isel sydd angen cymorth arianol a chyngor.''

Yn wahanol i'r mwyafrif o fanciau'r stryd fawr, mae undebau credyd yn cael eu rhedeg a'u rheoli gan eu haelodau.

Caiff cyfarwyddwyr gwirfoddol eu dewis yn dilyn pleidlais gan yr aelodau ac mae incwm yr undebau sy'n dod o gynnig benthyciadau yn talu am gostau rhedeg a thalu difidend i aelodau.

Dywedodd Barry Roberts, Rheolwr Cyffredinol Undeb Credyd Gogledd Cymru a llefarydd ar ran yr ymgyrch newydd: ''Ar hyn o bryd, hyd yn oed os ydi pobl wedi clywed am undebau credyd, maen nhw'n aml yn meddwl eu bod dim ond ar gyfer pobl sydd yn ymgodymu gyda thrafferthion arianol.

"Ond mewn gwirionedd rydym yn cynnig benthyciadau, gwasanaethau cynilo a buddsoddi i bawb, o'r rhai sydd yn cynilo ar gyfer y Nadolig neu ar gyfer gwyliau, i bobl sydd yn benthyg arian ar gyfer car newydd neu welliannau i'r cartref - heb gostau cudd.

"Hefyd mae undebau credyd yn bodoli er budd eu haelodau, yn hytrach na chanolbwyntio ar wneud elw.

"Rydym yn credu bod pobl Cymru yn barod i gysidro undebau credyd fel gwasanaeth amgen i fanciau traddodiadol.

"Maen nhw angen gwybod mwy amdanon ni - a dyna lle mae'r ymgyrch yn helpu,'' meddai.