Llai o ferched yn chwarae golff

  • Cyhoeddwyd
Golff

Mae nifer y merched yng Nghymru sy'n aelodau o glybiau Golff wedi cwympo ugain y cant ers 1985.

Yn ôl ffigurau gafodd eu cyhoeddi gan un o brif gyrff llywodraethu golff - Asiantaeth Golff Ewrop - dim ond 6,300 o ferched Cymru fuodd yn aelodau o glybiau yn 2013, o'i gymharu â bron i 8,000 yn 1985.

Tra bod cwymp sylweddol wedi bod yng Nghymru mi roedd 'na gynnydd yn nifer y merched sy'n aelodau ym mhob un o wledydd eraill Prydain yn ystod yr un cyfnod - 8% yn fwy yn Lloegr, 12% yn yr Alban a 71% yn Iwerddon.

Tra bod llai o ferched Cymru yn ymaelodi â chlybiau fe gynyddodd nifer yr aelodau gwrywaidd yn ystod yr un cyfnod. Mi roedd 38% yn fwy o ddynion Cymru yn aelodau yn 2013 nag yn 1985.

Arian ac amser

Disgrifiad,

Elin James Jones yn siarad â Sian Elin Jones

Yn ôl Sian Elin Jones sydd wedi bod yn chwarae golff ers dros ddeunaw mlynedd, mae rhesymau ymarferol dros hyn.

"Mae 'na rwystrau pendant i fynediad i golff, amser ac arian yw dau o'r brif ddau wrth gwrs ond dyw hynny heb newid dros y blynyddoedd diwethaf, maen nhw erioed wedi bod yna," meddai.

"Beth sydd wedi newid yw ein ffordd ni o fyw a dyddiau 'ma mae lot fwy o fenywod yn gweithio, naill ai'n rhan amser neu'n llawn amser.

"Hefyd mae'n rhaid cofio ein bod ni newydd fod drwy gyfnod o ddirwasgiad a chaledi ariannol."

Er i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ffigurau yr wythnos ddiwetha' yn dangos fod nifer y bobl sy'n ymweld â Chymru i chwarae golff yn cynyddu 41% ers 2004 gan greu £313 miliwn i'r economi - nid yw'r effaith i'w weld ymysg merched ar lawr gwlad.

'Angen newid agweddau'

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen arwyr benywaidd ym myd golff, yn ôl Anna Carling, nid ond rhai gwrywaidd fel Jamie Donaldson

Mae Anna Carling, fuodd ar ysgoloriaeth pedair mlynedd i chwarae golff ym Mhrifysgol Arkansas yn yr Unol Daleithiau, yn credu bod angen newid agweddau er mwyn denu mwy o ferched i chwarae'r gêm.

"'Dw i'n meddwl bod rhaid i glybiau newid ei agwedd nhw tuag at golff menywod," meddai.

"Mae 'na lot yn meddwl bod merched ddim yn dda neu ddim yn gallu neud e a 'di awyrgylch mewn clybiau golff dim yn groesawgar i lot o ferched a dwi'n meddwl bod rhaid wynebu hynny.

"'Dw i'n meddwl mai rhan o'r broblem yw fod clybiau yn breifat - be fyddwn i'n neud falle yw cael gwared ar y rheolau dillad achos os chi'n ferch ac yn 15 mlwydd oed chi ddim eisiau gwisgo chinos a polo shirts a ballu ar fore dydd Sadwrn felly byddwn i falle'n trio newid delwedd golff yn y clybiau a cheisio'i wneud e fwy croesawgar."

Darlun anghyflawn?

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cwpan Ryder 2010 ei gynnal yn Celtic Manor, ger Casnewydd

Mae Hannah Fitzpatrick o Undeb Golffwyr Cymru yn cwestiynu gwerth y data: "Mae gennym ni amheuon am y ffigurau am eu bod ond yn cymryd i ystyriaeth aelodaeth draddodiadol o glybiau.

"Ry'n ni'n ceisio annog ffyrdd eraill o recordio data er enghraifft drwy ystyried ein prosiect newydd New2Golf sy'n cynnig aelodaeth mwy hyblyg i rai sydd eisiau chwarae'r gêm.

"Yn dilyn Pencampwriaeth y Cwpan Ryder yng Ngwesty'r Celtic Manor yn 2010, cafodd Tîm Datblygu Golff Cymru ei sefydlu i geisio cael mwy o bobl i fentro.

"Drwy fuddsoddiad gan Chwaraeon Cymru mae New2Golf yn cynnig diwrnod blasu am ddim ac yna chwe wythnos o wersi rhad, hwyliog i grwpiau gyda swyddog proffesiynol PGA. Mae hyn yn cynnwys talebau fel 50% oddi ar wersi unigol, gwersi i deuluoedd, yswiriant a chynigion eraill.

"Ar ôl y gwersi - bydd clybiau yn cynnig aelodaeth brawf i wneud yn siŵr bod yr unigolion yn cael profi aelodaeth o'r clwb. Ers sefydlu'r cynllun dros ddwy flynedd yn ôl mae mwy na 1800 o bobl wedi dod yn aelodau o New2Golf ac mae 60% o'r rheiny yn ferched."

Mae Chwaraeon Cymru newydd gyhoeddi buddsoddiad o £3 miliwn i daclo anghydraddoldeb mewn chwaraeon - gan gynnwys £1.5m o arian y Loteri Cenedlaethol ar gael i brosiectau i annog mwy o ferched a menywod ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol