'12% yn llai o droseddau treisgar' yn ôl ymchwil

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ffigyrau eu creu yn defnyddio data o ganolfannau iechyd yng Nghymru a Lloegr

Mae ymchwil gan Brifysgol Caerdydd yn awgrymu bod 12% yn llai o bobl eu brifo o ganlyniad i droseddau treisgar yn 2013 o'i gymharu â'r flwyddyn gynt.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod tua 234,509 wedi mynd i ganolfannau iechyd yng Nghymru a Lloegr am driniaeth yn dilyn trais, dros 32,000 yn llai nac yn 2012.

Cafodd yr adroddiad ei greu gan ddefnyddio data o adrannau gofal brys mewn ysbytai yng Nghymru a Lloegr.

Yn ôl yr awduron mae'r ymchwil yn cyd-fynd â data troseddu swyddogol, sy'n awgrymu bod y gostyngiad yn y nifer o achosion sy'n cael eu gweld mewn ysbytai yn adlewyrchu gostyngiad go iawn.

32,780 yn llai

Cafodd yr ymchwil ei arwain gan yr Athro Jonathan Shepherd o Brifysgol Caerdydd, gan ddefnyddio data o sampl o 117 o adrannau gofal brys ac unedau man anafiadau.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod y nifer aeth i'r ysbyty gyda anafiadau o ganlyniad i droseddau treisgar wedi gostwng unwaith eto, gyda 32,780 yn llai o bobl wedi cael triniaeth nac yn 2012.

Yn ôl yr ymchwil, mae nifer y troseddau treisgar yn erbyn pobl ifanc wedi gostwng 18%, tra bod y nifer yn erbyn oedolion ifanc hefyd i lawr 14%.

Y grŵp sy'n fwyaf tebygol o gael eu hanafu mewn digwyddiadau treisgar yw dynion rhwng 18 a 30 oed, ac roedd y nifer yn mynychu adrannau brys ar ei uchaf ar ddydd Sadwrn a Sul.

Esboniad tebygol

Dywedodd yr Athro Shepherd bod nifer yr achosion treisgar yn lleihau am sawl rheswm.

"Yng Nghymru a Lloegr, gall ymdrechion i atal trais gan sawl asiantaeth yn cynnwys yr heddlu, y gwasanaeth iechyd ac awdurdodau lleol fod yn ffactor; mae'r lleihad mwyaf mewn trais yn yr ardaloedd lle mae hwn yn cael ei drefnu orau," meddai.

"Un esboniad tebygol arall yw newidiadau i arferion alcohol. Mae gor-yfed yn digwydd yn llai aml, ac mae'r gyfradd o bobl ifanc nad ydynt yn yfed alcohol o gwbl wedi cynyddu."

Ychwanegodd bod cynnydd mewn pris alcohol hefyd yn debyg o fod yn ffactor, gan wneud yfed yn llai fforddiadwy i'r grŵp sy'n fwyaf tebygol o gael eu hanafu - dynion rhwng 18 a 30 oed,

"Mae lleihad sylweddol mewn trais difrifol yn cael ei groesawu gan gymunedau...

"Mae hefyd yn lleihau'r gost o drais i'r gwasanaeth iechyd ar system gyfiawnder a lleihau'r pwysau ar adrannau gofal brys yn hwyr yn y nos ac ar benwythnosau."

Straeon perthnasol