Mwy o dai'n cael eu gwerthu yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Arwyddion tai

Mae cynnydd o 21% wedi bod yn nifer y tai gafodd eu gwerthu yng Nghymru rhwng Ionawr a Mawrth eleni o'i gymharu â llynedd.

Swyddfa Cyllid a Thollau ei Mawrhydi sydd wedi cyhoeddi'r manylion.

Fe gafodd 10,720 o gartrefi eu gwerthu rhwng Ionawr a Mawrth, ers i Lywodraeth Cymru sefydlu ymgyrch Cymorth i Brynu Cymru ddechrau'r flwyddyn.

Fodd bynnag, mae un gwerthwr tai'n mynnu mai dim ond yn rhannol mae'r ymgyrch wedi dylanwadu ar y cynnydd, gan fod y ffigyrau'n awgrymu bod gan brynwyr ragor o hyder yn y farchnad dai.

Mae gan lywodraethau Prydain a'r Alban fentrau tebyg. Ledled Prydain, mae cynnydd o 24% wedi bod yn ngwerthiant tai yn nhri mis cyntaf y flwyddyn o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Dwy fenter

Mae dwy fenter 'Cymorth i Brynu' ar gael yng Nghymru.

Gall prynwyr sydd â 5% o flaendal gael cymorth gan lywodraeth Cymru i brynu tŷ newydd hyd at £300,000.

Bydd yr ymgyrch yn darparu hyd at 20% o werth y tŷ - fel benthyciad heb log.

Yn ogystal, mae gan Lywodraeth Prydain fenter yng Nghymru a Lloegr.

Mae honno ar gael i brynwyr tai hyd at £600,000 gyda'r llywodraeth yn cyfrannu hyd at 15% o'r benthyciad.

Y gorau ers degawd

Eleni fe welodd cwmni gwerthu tai Moginie James y ffigyrau gorau ar gyfer dechrau'r flwyddyn ers degawd.

Dywedodd y cyfarwyddwr, Nick James: "Mae'r fenter wedi helpu i ddatblygu hyder yn y farchnad, yn hytrach na bod yn gyfrifol am y cynnydd, gan nad oedd mwyafrif llethol ein gwerthiant ni yn rhan o'r fenter.

"Rydyn ni'n gweld lot mwy o bobl yn prynu tŷ am y tro cynta', a buddsoddwyr yn dod i mewn i'r farchnad.

"Ac rydyn ni'n credu mai cyfraddau llog isel a hyder yn y farchnad sy'n gyfrifol am hynny."