Llys: bachgen yn gwadu treisio cyd-ddisgybl

  • Cyhoeddwyd
Llysoed barn
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae bachgen ar gyhuddiad o dreisio cyd-ddisgybl mewn ysgol gynradd yn y gogledd wedi dweud wrth lys na ddigwyddodd y fath beth.

Mae'r erlyniad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi honni bod y diffynnydd wedi gweithredu'r hyn a welodd ar safleoedd pornograffig wrth dreisio bachgen mewn ysgol yn ardal Bae Colwyn.

Ond mae'r diffynnydd 12 oed, oedd yn 10 adeg y drosedd honedig, wedi gwadu treisio ac wedi dweud nad oedd wedi gwylio deunydd pornograffig.

Dywedodd y diffynnydd ei fod wedi sôn wrth athro am sibrydion bod yr achwynydd wedi ymddwyn yn amhriodol gyda merch oedd yn ffrind agos.

Ychwanegodd bod yr achwynydd wedi bygwth dweud bod y diffynnydd wedi cyflawni gweithred anweddus iawn arno a bod y diffynnydd wedi cael ei arestio yn fuan wedyn.

Gwrthod honiadau

Wrth roi tystiolaeth ei hun, dywedodd y diffynnydd wrth ei fargyfreithiwr Mr Duncan Bould nad oedd erioed wedi treisio'r bachgen na cheisio tynnu ei ddillad.

Dywedodd ei fod yn adnabod yr achwynydd o'r ysgol ond nad oedd wedi sylweddoli bod y bachgen yn ei gasáu.

Nid oedd, meddai, yn cytuno gyda disgrifiad yr achwynydd ohono fel bachgen oedd yn ymddwyn yn dda iawn o flaen athrawon ond yn ddrwg ar adegau eraill.

Cyfaddefodd fod dau athro wedi siarad ag ef a bachgen arall ar iard yr ysgol yn rhan gyntaf y flwyddyn ddiwethaf gan ofyn iddyn nhw a oedd unrhyw beth wedi digwydd rhyngddyn nhw a'r achwynydd yn nhoiledau'r ysgol.

Dywedodd nad oedd yr athro wedi rhoi manylion o'r digwyddiad honedig ac nad oedd unrhyw beth wedi digwydd yn y toiledau.

Roedd yn ymwybodol, meddai, fod yr achwynydd yn treulio llawer o amser yn nhoiledau'r ysgol.

Roedd yn rhan o ddyletswyddau'r diffynnydd i wirio'r toiledau er mwyn rhwystro plant rhag chwarae yno amser egwyl ac ar un achlysur, meddai, roedd wedi gweld yr achwynydd a bachgen arall yno.

Soniodd am hyn wrth athrawon.

Cyfaddefodd ei fod wedi gofyn i'r achwynydd fynd allan gydag ef ond dywedodd ei fod wedi cael ei herio i wneud hynny.

Cytunodd yr achwynydd â'r cais ac roedd hynny wedi ei synnu, meddai.

Sibrydion yn yr ysgol

Wrth gael ei holi am bornograffi dywedodd y diffynnydd ei fod ef a chyfaill wedi chwilio ar y we pan oedd yn saith, wyth neu naw oed ac yn ei gartref.

Wrth chwilio am rai geiriau fe ddaeth lluniau o ddynion yn cusanu ar y sgrin ond cafodd y lluniau eu diffodd "o fewn 20 eiliad", meddai.

Ym mis Mawrth y llynedd roedd sibrydion o gwmpas yr ysgol bod yr achwynydd wedi ymddwyn yn amhriodol gyda merch oedd yn ffrind agos a gofynnodd y diffynnydd i'r achwynydd a oedd hynny'n wir.

Dywedodd ei fod ac "fe ddywedodd pawb wrtho fod y peth yn ffiaidd".

Wedi i'r diffynnydd ddweud wrth ei dad aeth yntau i'r ysgol i drafod y mater.

Yr un diwrnod dywedodd yr achwynydd nad oedd y stori'n wir a honnodd wrth athro fod plant eraill yn gas wrtho, a bod yr athrawon wedi dweud wrth y plant eraill i roi'r gorau i hynny.

Wedi hynny, meddai'r diffynnydd, roedd yr achwynydd wedi bygwth dweud y byddai'n "dweud wrth pawb" am y weithred anweddus.

Mae'r achos yn parhau.