Gwella mynediad i orsafoedd i deithwyr anabl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gorsaf drenau Llanelli yn un fydd yn elwa o'r arian ychwanegol

Bydd pedair gorsaf reilffordd yng Nghymru'n derbyn arian gan Lywodraeth y DU i wella mynediad i deithwyr anabl.

Cyhoeddodd yr Adran Drafnidiaeth enwau'r gorsafoedd fydd yn elwa o'r cynllun £100 milliwn ddydd Mawrth - mae gorsafoedd Trefforest, Cathays, Y Barri a Llanelli yn eu plith.

Bydd gwell mynediad i'r gorsafoedd, yn ogystal â gwell cysylltiadau rhwng y platfformau.

Mae gwelliannau fel rampiau a lifftiau newydd eisoes wedi'u cyflwyno mewn rhai gorsafoedd.

Dywedodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y rheilffyrdd, y Farwnes Kramer: "Rydym yn trawsnewid ein rheilffyrdd trwy fuddsoddi fwy nag erioed ac mae gwella mynediad i orsafoedd yn rhan bwysig o hynny.

"Bydd y gwelliannau hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau teithwyr anabl a'r rhai hynny sy'n cael anawsterau wrth symud, gan eu galluogi i gael i'w gwaith a gwneud gweithgareddau hamdden yn haws. Mae hynny'n newydd da iddyn nhw ac i'r economi."

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru David Jones AS: "Mae hyn yn newyddion gwych i Gymru. Bydd sicrhau mynediad i bawb sy'n defnyddio gorsafoedd rheilffordd yn gwneud gwahaniaeth mawr i siwrne pobl o ddydd i ddydd ac, felly, eu hansawdd bywyd wrth iddyn nhw deithio i'r gwaith, yr ysgol neu i weithgareddau hamdden."

Bydd cwmni Network Rail yn cyflwyno cynlluniau manwl a chostau ar gyfer pob gorsaf maes o law ac mae disgwyl i'r gwaith fod wedi'i gwblhau erbyn 2019.

'Rhan hanfodol'

Dywedodd Anabledd Cymru mewn datganiad: "Rydym yn falch o glywed y bydd buddsoddiad pellach i orsafoedd trenau er mwyn sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael mynediad i fwy o orsafoedd ar draws Cymru.

"Mae mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus yn rhan hanfodol o fyw yn annibynnol.

"Mae hyn yn ymwneud â Fframwaith Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol gan Lywodraeth Cymru lle mae mynediad i bob ffurf o deithio yn flaenoriaeth allweddol.

"Mae'n bwysig ailadrodd nad moethusrwydd yw mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus ond hanfod."

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi cynlluniau i wella pum gorsaf reilffordd arall yng Nghymru, sef Aberystwyth, y Rhyl, Pontypridd, Ystrad Mynach a Phort Talbot. Mae'r cynlluniau hynny'n rhan o brosiect Gwella Gorsafoedd Cymru, sydd werth £40 miliwn.

Straeon perthnasol