Dim digon o sylw i unedau cyfeirio disgyblion,' medd adroddiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiad Keith Towler yn cynnwys naw argymhelliad

Mae adroddiad am unedau cyfeirio disgyblion, lle caiff rhai o ddysgwyr mwyaf agored i niwed Cymru eu haddysgu, wedi casglu bod yr ymarfer yn anghyson a'u bod yn rhy aml yn ôl-ystyriaeth ymhlith blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

Roedd adroddiad Comisiynydd Plant Cymru'n edrych ar ddarpariaeth addysg mewn unedau cyfeirio disgyblion ac yn canolbwyntio ar farn y dysgwyr, eu llesiant a'u hawl i dderbyn addysg.

Dyma rai o'r canfyddiadau:

  • Mae'r ymarfer mewn unedau yn dal yn anghyson - dyma "wasanaeth addysg Sinderela";
  • Mae angen newid yr agwedd gyffredinol at unedau - "yn rhy aml mae pobl ifanc yn cael eu labelu'n enghreifftiau gwaethaf y system addysg";
  • Mae gormod o blant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol yn cyrraedd yr unedau ar adeg pan mae eu problemau wedi bod heb gefnogaeth ac wedi cyrraedd pwynt lle mae ymgysylltu ag addysg yn arbennig o anodd;
  • Mae ymateb i ystod a dyfnder anghenion ychwanegol dysgwyr mewn unedau'n heriol, yng nghyd-destun capasiti'r staff a gallu cyrchu hyfforddiant priodol.

Naw argymhelliad

Yn yr adroddiad mae naw argymhelliad i Lywodraeth Cymru a'r consortia addysg rhanbarthol yng Nghymru, gan gynnwys cyflwyno canllawiau newydd a rhoi sylw i'r mesurau y bydd angen eu rhoi ar waith.

Yn ogystal, meddai'r adroddiad, dylid sicrhau bod y mesurau i gefnogi gwella ysgolion yn cynnwys ac yn rhoi sylw i anghenion yr unedau.

Dywedodd Keith Towler, y Comisiynydd Plant: "Mae'n galonogol bod 53% o'r dysgwyr yn barnu bod y cymorth maen nhw wedi'i gael yn yr unedau yn rhagorol ond mae staff yn y sefydliadau hyn wedi dweud wrthyf fi eu bod nhw'n teimlo'n ynysig iawn ... a bod y sefydliadau'n cael eu hystyried yn rhywle i ollwng dysgwyr o dan anfantais.

"Maen nhw'n awgrymu bod lledaenu gwybodaeth am ddatblygu'r cwricwlwm yn wael ... a bod dros wyth mlynedd wedi mynd heibio ers cyflwyno'r canllawiau cenedlaethol diwethaf ar unedau cyfeirio disgyblion.

'Angen codi'r statws'

"Yn sgîl cynnal ymweliadau safle, rwyf wedi gweld drosof fy hun bod yr unedau sy'n canolbwyntio'n gryf ar lesiant disgyblion, gyda chefnogaeth gwaith partneriaeth ag asiantaethau eraill ac ymrwymiad staff, wedi golygu bod y disgyblion sydd yno'n elwa ar becynnau dysgu unigol sy'n rhoi cyfleoedd iddynt gyflawni.

"Os ydym ni i weld arfer da ar waith yn gyson mewn unedau, mae angen codi'r statws o'r hyn gafodd ei ddisgrifio'n 'wasanaeth Sinderela' i un sy'n cydnabod ei gyfraniad at sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cyflawni hyd eithaf eu potensial ym myd addysg."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol