Cartref gofal yn Abergele: symud rhai preswylwyr

 • Cyhoeddwyd
Amber House

Mae rhai preswylwyr wedi cael eu symud o gartref gofal yn Abergele wedi tystiolaeth o esgeulustod, ymarfer anniogel ac amgylchiadau gwael.

Fe fu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn archwilio Amber House yn Rhagfyr.

Mae Cyngor Conwy wedi dweud bod ymchwiliadau'n parhau ac mae perchennog y cartref wedi dweud eu bod yn cymryd camau i ymateb yn bosiitif i adroddiad yr arolygwyr.

Roedd yr archwiliad wedi i aelod o'r cyhoedd ddweud ei fod yn poeni am recriwtio, hyfforddi, monitro gwael a diffyg parch ac urddas.

Mae'r adroddiad yn datgelu bod nifer o atgyfeiriadau Diogelu Oedolion Clwyfadwy wedi eu hanfon at Gyngor Conwy wedi'r archwiliad.

Dywedodd perchennog Amber House eu bod wedi cael cyfnod "heriol" ond eu bod wedi "cymryd pob cam o fewn ein gallu i ymateb yn gadarnhaol".

'Budur a blêr'

Adeg yr archwiliad roedd yna 18 o bobl yn byw yn y cartref, gan gynnwys wyth â dementia.

Yn ôl yr archwiliad, doedd Amber House ddim yn dilyn rheoliadau mewn 10 maes.

Mae'r adroddiad yn manylu ar y pwyntiau hynny, gan ddweud:

 • nad yw'r drefn gofalu yn canolbwyntio ar y person;
 • fod trigolion y cartref yn gyffredinol yn edrych yn fudur a blêr, gydag olion bwyd ar eu hwynebau, ac un achos o ddillad wedi rhwygo;
 • fod arogl wrin yn gryf, oherwydd diffyg goruchwyliaeth;
 • fod diffyg manylder yn y cynlluniau gofal;
 • doedd staff ddim wedi dilyn cynllun gofal un person o ran prydau bwyd;
 • fod y cartref yn gyffredinol fudr;
 • fod gan dri gwely oedd wedi eu twtio gan staff olion ysgarthion arnyn nhw;
 • fod carpedi, dillad gwely a chrochenwaith yn fudr ac o safon isel;
 • fod staff wedi derbyn hyfforddiant, ond doedd yr hyfforddiant hwnnw ddim wastad yn cael ei roi ar waith;
 • fod pryder am y ffordd oedd meddyginiaeth yn cael ei roi, yn groes i ganllawiau.

Bythefnos wedi'r arolwg fe ymddiswyddodd rheolwr cofrestredig y cartref, Eleri Clarke.

Eleni, mae arolygwyr wedi cynnal ail archwiliad.

Dywedodd yr arolygiaeth fod archwiliadau dirybudd wedi amlygu pryderon am safon bywyd trigolion, yr awyrgylch, staffio a rheolaeth y cartref.

"Cafodd rhybuddion gwrth cydymffurfio eu rhoi ym mis Rhagfyr ac mae'r darparwr wedi cael cynnig i wneud gwelliannau," meddai'r datganiad.

"Fe wnaethon ni gynnal archwiliad ym mis Mawrth i weld os oedd gwelliannau wedi eu cyflawni. Nid oedden ni'n fodlon bod cynnydd yn digwydd ac mae drafft o'r adroddiad wedi ei yrru i'r darparwr i ymateb iddo."

'Cyfnod heriol'

Mewn datganiad fe ddywedodd cyd-berchennog Amber House, Bernice Jaumotte: "'Dan ni wedi cael cyfnod heriol yn Amber House ac wedi cymryd pob cam o fewn ein gallu i ymateb yn gadarnhaol i adroddiad diwethaf AGGCC. Yn ddiweddar, 'dan ni wedi cael arolwg arall - sy'n rhan o'r broses - a 'dy ni'n gobeithio derbyn ymateb gwell gan yr arolygwyr yn fuan iawn.

"Iechyd a lles y bobl rydan ni'n gofalu amdanyn nhw ydi'n blaenoriaeth ni, a'n bwriad ni ar gyfer y cartref yw parhau i wella'r gofal a'r gwasanaeth rydan ni'n ddarparu."

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Mae'r cyngor yn ymwybodol o faterion yn y cartref preifat hwn, ac wedi gweithredu'n addas gydag AGGCC.

"Rydym ni wedi anfon staff i'r cartref i ateb gofynion lefelau staffio, ac rydym ni'n adolygu anghenion C pob person sy'n byw yno er mwyn ystyried eu symud i rywle arall os oes angen.

"Gan fod yr ymchwiliad yn parhau, fe fyddai'n anaddas i ni wneud sylw pellach ar hyn o bryd."