Codi cwestiynau am benodiad iechyd

Cyhoeddwyd
Ysbyty Tywysoges Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont yw un o'r ddau ysbyty lle mae adroddiad yr Athro June Andrews yn nodi methiannau

Mae'r gwrthbleidiau wedi mynegi pryderon ar ôl i gyn reolwr nyrsio gyda bwrdd iechyd sy'n wynebu problemau gael ei phenodi yn ymgynghorydd ar safonau gofal y gwasanaeth iechyd.

Daeth i'r amlwg bod nifer o ffaeleddau difrifol mewn dau ysbyty sy'n cael eu rheoli gan y Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn dilyn cyhoeddiad adroddiad yr wythnos ddiwethaf.

Roedd Victoria Franklin yn gyfarwyddwr nyrsio i'r bwrdd iechyd hwnnw tan yr haf diwethaf, ond roedd wedi gadael ei swydd cyn i'r arolwg ddechrau.

Roedd yn gyfrifol am nyrsys, ond nid am safonau gofal cyffredinol.

Ymddiried mewn Gofal

Yn gynharach y mis hwn, fe wnaeth yr adroddiad nodi nifer o bryderon am ansawdd y gofal a diogelwch cleifion yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Cafodd yr adolygiad ei gomisiynu gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ar ôl i bryderon gael eu codi ynglŷn â'r gofal oedd yn cael ei roi i gleifion yn yr ysbytai hyn.

Nid oedd yr adroddiad yn cyfeirio at Ms Franklin yn benodol, ond roedd yno feirniadaeth cyffredinol o'r bwrdd iechyd.

Mae'n disgrifio "teimlad o anobaith" yn eu gofal o gleifion bregus ac oedrannus ac roedd engreifftiau o "ymddygiad proffesiynol gwael" a "phrinder staff â chymhelliant a chymwysterau addas".

Y llynedd cafodd tair nyrs o Ysbyty Tywysoges Cymru eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth ar amheuaeth o esgeulustod ar ôl i nodiadau hawliadau gael eu ffugio.

Mae saith arall wedi cael eu gwahardd o'u gwaith tra bod ymchwiliadau yn parhau.

'Rhoi swydd uwch iddi'

Dechreuodd Ms Franklin ei rôl newydd, yn gweithio ar adolygiad ar gyfer Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd.

Roedd yr adolygiad yn ymateb i Adroddiad Robert Francis ar ofal gwael yn Ysbyty Swydd Stafford.

Mae'r bwrdd sydd â'r nod o sefydlu'r safonau newydd yn cael ei gadeirio gan y prif swyddog nyrsio, yr Athro Jean White a Ms Franklin yw rheolwr y prosiect.

Mewn llythyr at Iechyd Darren Millar, llefarydd y Ceidwadwyr, disgrifiodd Mr Drakeford Ms Franklin fel person "profiadol iawn y mae ei harbenigedd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r adolygiad o safonau gofal iechyd i Gymru".

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams fod ganddi bryderon difrifol.

"Un ai nid ydynt [Llywodraeth Cymru] yn gwybod beth oedd yn digwydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, neu eu bod yn gwybod a bod ganddynt bryderon am ansawdd y gofal nyrsio, ac er gwaethaf hynny wedi cymryd y person oedd yn gyfrifol am hynny ar lefel bwrdd ac wedi rhoi swydd uwch iddi o fewn Llywodraeth Cymru."

'Rhy gynnar'

Fe wnaeth Mr Millar hefyd gwestiynu'r penderfyniad: "Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym fod ganddynt bryderon am safonau gofal a safonau nyrsio yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac mewn mannau eraill yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ers peth amser.

"Mae penodi rhywun a oedd yn uniongyrchol gyfrifol am safonau gofal nyrsio ar draws ardal y bwrdd iechyd yn ymddangos yn benderfyniad cynamserol iawn."

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Nid ydym yn gwneud sylwadau ar faterion staffio.

"Mae ein ffocws ar sicrhau bod y safonau rydym yn mynnu o'n gwasanaeth iechyd yn cael eu cyflawni, gan gynnwys archwiliadau ar unwaith a cheisio sicrwydd nad yw gofal cleifion yn cael eu cyfaddawdu."