Ymchwilio i honiad o ymosod mewn meithrinfa

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i honiad bod aelod o staff wedi ymosod ar blentyn mewn meithrinfa.

Dywedodd yr heddlu bod yr honiad yn ymwneud a Chylch Meithrin Cefneithin a Gorslas ger Crosshands yn Sir Gar.

Mewn datganiad, dywedodd yr heddlu eu bod "yn gweithio yn agos gydag aelodau o'r Bwrdd Diogelu Plant Lleol ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ymchwilio i'r honiad".

"Mae diogelwch, lles ac amddiffyn plant bregus yn flaenoriaeth i bob un o'r cyrff yma."

Mewn datganiad dywedodd Mudiad Meithrin: "Nod pob cylch meithrin yw sicrhau lles, diogelwch a ffyniant pob plentyn dan ei ofal.

" Mae Mudiad Meithrin a'i gylchoedd yn cymryd diogelwch pob plentyn o ddifrif ac yn sicrhau bod polisi a chynllun gweithredu mewn lle ar gyfer unrhyw achos ble mae cyhuddiad o gamdriniaeth.

"Yn yr achos penodol hwn yng nghylch meithrin Cefneithin/Gorslas mae'r cylch wedi cydweithio yn agos gyda'r asiantaethau perthnasol ac er mwyn sicrhau ymchwiliad trylwyr i'r honiad caewyd y cylch dros dro rai wythnosau yn ôl.

"Yn sgil hyn bydd Mudiad Meithrin yn cydweithio'n agos gyda'r asiantaethau perthnasol dros yr wythnosau nesaf gyda'r bwriad o ail agor y cylch cyn gynted â phosib gan gynnig gofal ac addysg o'r safon uchaf i blant y dalgylch unwaith eto.

"Ni allwn wneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd."