Myfi a fi: "Golchgate" a diwedd y daith

  • Cyhoeddwyd

Yn ystod y mis diwethaf mae'r newyddiadurwr Owain Evans wedi bod ar gyfnod tadolaeth. Mae e wedi bod yn edrych ar ôl ei ferch fach Myfi tra bod ei wraig, Bethan, wedi mynd yn ôl i'r gwaith.

Dros yr wythnosau diwethaf mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn dilyn troeon trwstan Owain wrth iddo geisio ddysgu sut i ddefnyddio'r peiriant golchi a gwneud yn siwr bod esgidiau cywir ar draed Glain a Mered cyn gadael y tŷ.

Felly wrth i'r cyfnod ddirwyn i ben, beth yw teimladau Owain am y profiad, ac yn bwysicach na hynny beth yw asesiad Bethan ohono? Drosodd atat ti Owain!

Tensiynau Hanner Tymor

Mae Mrs E yn grac.

Dyw hi ddim yn grac bod fi 'di neud chwe llwyth o olch mewn deuddydd.

Dyw hi ddim chwaith yn grac fod y dillad yna i gyd wedi eu sychu.

Mae hi'n grac ei bod hi wedi dod o hyd i'r dillad yn y garej.

Ffynhonnell y llun, Golch Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
"Ble adawes i'r haearn smwddio 'na?"

Dwi'n eitha da am gydnabod fy ngwendidau ac er mod i'n feistr ar lwytho peiriant golchi (Rheol 1. Rhaid i sanau gael eu golchi mewn parau), dwi ddim lot o gop am roi dillad i gadw.

Mae Mrs E yn gwybod hynny a dyna pam dwi'n cael stŵr.

"'Sdim rhyfedd bod y plant ffaelu dod o hyd i bans a sanau yn y bore"

Dwi ddim yn meddwl bod ots gan Glain ei bod hi'n gorfod gwisgo sanau Sam Tân ei brawd ond mae ots gan ei mam.

Cryfderau a gwendidau

Mae gan bawb eu gwendidau. Dyw Mrs E er enghraifft byth yn rhoi'r bins mas na'n torri'r lawnt.

Mae hi'n rhoi'r pethau anghywir yn y bin ailgylchu ac mae angen iddi fynd ar gwrs torri bara - tybed oes yna un gan Fenter Caerdydd?

Dwi'n well na hi am barcio (ond nid gyrru) agor jariau picl ac adeiladu celfi flat pack.

Dwi'n mentro dadlau fy achos.

"O'n i ar fin sortio'r dillad jyst cyn i ti ddod adre"

Os dwi'n hollol onest, ry' ni newydd ddod nôl o'r parc, y plant wrth eu boddau yno. Lot haws na bod gartre.

Beth bynnag, nôl at "Golchgate"

Newid y drefn

Fi yw pennaeth materion domestig tŷ ni ers i Mrs E ddychwelyd i'r gwaith ac mae eisiau iddi ddeall fod fy system i yn wahanol i'w system hi. Mwy reactive na proactive efallai ond llawn mor effeithiol dwi'n siwr.

Trwy ddadlau am y golch mae Mrs E yn tresmasu ar fy nhiriogaeth i a dyw hynny ddim yn dderbyniol!

Dwi ar fin dweud hynny wrthi pan ddaw Glain i mewn i'r gegin.

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
Dyma farn Myfi am gyfnod tadolaeth Owain!

"Mae Myfi 'di bod yn sick"

Dwi'n gafael mewn clwtyn a'n dianc i'r ystafell fyw.

Mae 'na wen lydan ar wyneb Myfi fel tase hi'n ymfalchio yn y campwaith ar y carped.

Reslo

Wrth i fi benglinio i lanhau mae Mered yn neidio ar fy nghefn. Mae ei chwaer fawr yn ymuno yn yr hwyl. Mae cael gwared ar egni plant bach yn rhan bwysig o waith tadau.

Mae Mrs E'n dadlau mai'r cyfan dwi'n gwneud yw "weindio nhw lan" ond mae hi jyst yn genfigennus achos taw fi yw reslwr gorau tŷ ni.

Cyn pen dim mae'r frwydr ar ben a'r ddau blentyn ar wastad eu cefnau ar y llawr wedi ymlâdd.

Buddugoliaeth arall i Dad, allai ddim help ond gwaeddi "Pwy yw bos tŷ ni?"

Mae Mrs E yn ymddangos yn nrws yr ystafell fyw. Mae hi'n codi ei haeliau a'n cyflwyno basged olch i fi.

Dyw'r wobr hon ddim yn plesio.

"Bydde'n well 'da fi dorri'r porfa, ti di gweld pa mor hir yw e?"

Does gan Mrs E ddim diddordeb mewn taro bargen. Mae hi'n eistedd ar y soffa i oruchwylio'r gwaith.

Mae'r mis diwetha wedi bod yn gyfuniad o waith caled a phleser pur. Paneidiau heb eu gorffen a llestri di-ddiwedd i'w golchi. Lot o waeddi, dagrau a chwerthin (a jyst fi yw hwnna!)

Dwi 'di blino - hwyrach bydd dychwelyd i'r gwaith yn hoe!

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
Deffra Owain, mae gen ti stori i'w dilyn ar gyfer Newyddion 9!