Diagnosis canser: Ymddiheuro am oedi

Cyhoeddwyd
Medical equipmentFfynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddylai'r claf fod wedi cael sgan MRI pan ddaeth i'r ysbyty, yn ôl yr ombwdsman

Fe wnaeth claf canser ddioddef yn "ddianghenraid" gan na wnaeth ysbyty ddod o hyd i beth oedd o'i le yn ddigon cyflym, yn ôl adroddiad gan yr ombwdsman.

Ym mis Chwefror 2012 fe aeth y dyn 59 oed i Ysbyty Treforys yn Abertawe, gan ddweud fod ganddo boen yn ei gefn ac nad oedd o'n gallu gweld yn iawn.

Fe gafodd o'i anfon adref wythnos wedi hynny.

Yn ddiweddarach, fe ddangosodd profion fod ganddo ganser, a bu farw ym mis Mawrth 2012.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ymddiheuro i'w deulu am ddiffygion yn y gofal a gafodd.

'Poen cynyddol'

Fe gafodd y claf - sy'n cael ei adnabod fel Mr B - ei weld yn adran frys Treforys, a dywedodd fod ganddo boen cynyddol yng ngwaelod ei gefn, gan ychwanegu ei fod wedi colli pwysau ac nad oedd chwant bwyd arno.

Fe aeth adre'r noson honno, ond roedd o'n ôl yn yr ysbyty'r diwrnod canlynol.

Fe ystyriodd meddyg ymgynghorol mai llid y pendics oedd yn gyfrifol, a chafodd Mr B ei anfon adref ychydig ddyddiau wedyn gyda meddyginiaeth amrywiol, yn cynnwys tabledi lladd poen.

Fe ddywedodd teulu'r dyn nad oedd o'n teimlo'n well, ac o fewn wythnos, roedd o'n ôl yn Ysbyty Treforys.

Bryd hynny, fe ddangosodd prawf Pelydr-x fod ganddo grac yn asgwrn ei gefn a dangosodd profion eraill fod ganddo ganser.

'Methu'r arwyddion'

Fe gafodd y dyn driniaeth ar ei gefn i leihau'r boen, ond fe waethygodd ei gyflwr a bu farw chwe wythnos wedi iddo fynd i'r ysbyty am y tro cynta'.

Fe ddywedodd yr ombwdsman dros dro, yr Athro Margaret Griffiths, nad oedd hi'n credu bod Mr B wedi marw'n gyflymach oherwydd y diffygion, ond roedd hi'n pryderu na welodd staff Ysbyty Treforys yr arwyddion.

"Mae'n ymddangos i mi... y dylai fod wedi cael sgan MRI ar yr ymweliad cynta'," meddai.

"Mae methiant y bwrdd iechyd i ymchwilio i gyflwr Mr B yn iawn o'r dechrau, wedi achosi oedi yn y diagnosis cywir, ac wedi golygu iddo fynd adref o'r ysbyty'n rhy gynnar."

Yn ogystal, fe ddywedodd yr Athro Griffiths ei bod hi'n poeni am y ffordd mae cleifion yn cael eu trin, sut mae poen yn cael ei reoli a sut roedd anghenion personol Mr B yn cael eu mesur.

Fe wnaeth hi annog y bwrdd iechyd i edrych eto ar drefniadau a hyfforddi yn y meysydd hynny.

'Ymddiheuro'n ddiffuant'

Mewn datganiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg:

"Rydym ni'n dymuno ymddiheuro'n ddiffuant i deulu'r claf am y diffygion yn y gofal a gafodd, a'r gofid mae hyn wedi ei achosi.

"Mae rhoi gofal cychwynnol effeithiol i gleifion a lladd poen yn gyflym a chyson yn bwysig iawn, ac rydym wedi cymryd camau sylweddol i wella'r agweddau hyn."

Fe orchmynodd yr ombwdsman y bwrdd i dalu £1,500 i ferch Mr B, yn gydnabyddiaeth am y "gofid sylweddol" gafodd ei achosi gan y methiannau.