Tai fforddiadwy i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Gall ceisiadau i adeiladu tai fforddiadwy ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro gael hwb os caiff cynnig i lacio rheolau eu cymeradwyo.

Mae pryder bod rhai pobl leol yn methu fforddio tai gan nad ydyn nhw'n ennill digon.

Yn ddiweddar, daeth yr awdurdod i'r canfyddiad bod tri tŷ fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ar gyfartaledd bob blwyddyn, o'i gymharu â'r targed o 35.

I ddatrys y broblem, mae'r awdurdod yn awgrymu rhoi cymorthdaliadau neu benodi rhai safleoedd fel safleoedd i dai fforddiadwy yn unig.

Diffyg 450 o dai

Tai fforddiadwy yw cartrefi sydd ar werth neu i'w rhentu am bris is na'r gwerth ar y farchnad, gan gynnwys tai cymunedol neu dai cyngor.

Yn ôl dogfen gynllunio ddiweddar, roedd angen dros 450 o dai fforddiadwy o fewn ffiniau'r parc cenedlaethol yn 2008, a rhwng 60 a 100 ychwanegol bob blwyddyn.

Ond, dim ond 21 o'r 289 o dai gafodd eu hadeiladu yn y parc rhwng 2007 a 2013 oedd yn rhai fforddiadwy.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol, ar gyfartaledd roedd y cyflog i rywun sy'n gweithio llawn amser o dan £20,000 yn Sir Benfro, o'i gymharu â £22,500 dros Gymru a bron i £27,000 ar draws Prydain.

Mae ymgynghorwyr wedi gweithio gyda chymdeithasau tai, perchnogion tir, asiantau tai a Chyngor Sir Penfro i adolygu'r canllawiau cynllunio sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Mae'r canllawiau newydd yn dweud y gall swyddogion cynllunio fod yn fwy hyblyg ar faterion fel dylunio safleoedd.

'System fwy hyblyg'

Mewn rhai achosion, fe all ddatblygwyr gael eu hannog i ddarparu safleoedd i bobl adeiladu tai eu hunain, os nad ydy'r datblygwr yn gallu adeiladu tai fforddiadwy.

Gall cymorthdaliadau hefyd gael eu rhoi ar ffurf grantiau gan y llywodraeth.

Dywedodd Martina Dunne o Awdurdod y Parc Cenedlaethol y byddai'r canllawiau sydd wedi eu cynnig yn creu "system fwy hyblyg a syml".

"Rydyn ni hefyd yn cynnig newidiadau i'r broses o wneud cais cynllunio i'w symleiddio ac i annog datblygwyr i gael cyngor cyn gwneud cais ar faterion penodol, cyn talu am wneud cais."

Bydd y canllawiau newydd yn cael eu trafod yng nghyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Ninbych y Pysgod ddydd Mercher.