Gwesty Tŷ Gwyn: gwrthod cynnig

Cyhoeddwyd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cynnig diweddara' datblygwyr i adeiladu gwesty newydd yn Abersoch.

Fe gafodd pleidlais ar y penderfyniad ei gohirio fis diwethaf ond ddydd Llun fe bleidleisiodd cynghorwyr yn erbyn y cynllun £7.8 miliwn.

Fe fyddai'r prosiect ar safle hen westy Tŷ Gwyn yn y pentref wedi cynnwys gwesty gyda 42 ystafell wely a 18 fflat.

Roedd adroddiad i'r pwyllgor wedi argymell na ddylai'r gwaith ar y gwesty fynd yn ei flaen ar y sail nad yw'n cynnwys digon o gyfraniad tuag at dai fforddiadwy lleol.

Roedd y pwyllgor yn cytuno, ond yn lle gwrthod y cais yn syth roedden nhw wedi penderfynu ei ohirio a gofyn i'r datblygwr gynyddu'r cyfraniad.

Tai fforddiadwy

Polisi'r cyngor yw bod gwerth 30% o'r tai neu fflatiau sydd ynghlwm wrth y prosiect angen bod yn rhai fforddiadwy. Mae'r datblygwr wedi cynnig rhoi £150,000 tuag at dai fforddiadwy oddi ar y safle, ond nid yw hynny gyfystyr â 30% o'r fflatiau.

Dywedodd y cyngor mewn datganiad: "Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cais cynllunio ar gyfer ail-ddatblygu ar safle gwesty'r White House, Abersoch.

"Roedd hyn yn unol ag argymhelliad swyddogion i wrthod ar y sail nad oedd yr ymgeisydd wedi darparu tystiolaeth a oedd yn dangos na fyddai'n hyfyw i'r cynllun gynnwys elfen o gyfraniad tuag at dai fforddiadwy.

"Nid oedd y pwyllgor o'r farn fod cynnig terfynol yr ymgeisydd o gyfraniad o £150,000 tuag at ddatblygu tai fforddiadwy yn ddigonol. Er y budd economaidd oedd yn gysylltiedig â'r datblygiad, mae darpariaeth o dai fforddiadwy yn flaenoriaeth i'r Cyngor, yn enwedig mewn ardal fel Abersoch."

Straeon perthnasol