Sgiliau ysgrifennu Saesneg rhai disgyblion yn achos pryder i Estyn

Cyhoeddwyd
PupilswritingFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr arolygwyr ymweld ag 20 o ysgolion

Yn ôl arolygwyr mae disgyblion yn gallu ysgrifennu straeon yn y dosbarth ond maen nhw'n cael anhawster wrth lenwi ffurflenni cais am swydd yn Saesneg.

Yn ôl y corff arolygu ysgolion Estyn, mae angen i athrawon ddysgu mwy o sgiliau ysgrifennu Saesneg ymarferol.

Dywed yr adroddiad fod yna "leiafrif sylweddol" o ysgolion lle'r oedd yna ddisgyblion oedd yn methu ag ysgrifennu na darllen Saesneg yn ddigon da.

Mae yna bryderon yn parhau ynglŷn â safonau Saesneg ym meysydd sillafu, gramadeg ac atalnodi yn ysgolion Cymru.

Safon da ar lafar

Ond fe wnaeth yr adroddiad ganfod fod y rhan fwyaf o ddisgyblion Cymru yn cyrraedd safon dda o ran Saesneg llafar.

Dywed Estyn fod disgyblion rhwng saith ac 14 yn parhau i geisio'r nod o gyrraedd yr un safonau mewn Saesneg ysgrifenedig â disgyblion mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mae'r adroddiad, sy'n gwneud 11 o argymhellion, hefyd yn dod i'r casgliad:

  • Nad yw disgyblion o gefndir difreintiedig yn cyflawni gymaint ag eraill ac mae'r bwlch yn ehangu wrth i ddisgyblion symud o ysgol gynradd i uwchradd;
  • bod yna ormod o enghreifftiau o farcio gwael o waith disgyblion;
  • nad yw athrawon yn rhoi digon o arweinyddiaeth ynglŷn â sut i wella a hefyd nid yw cynnydd yn cael ei fonitro yn ddigon da;
  • bod merched yn parhau i wneud yn well na bechgyn, er bod y bwlch wedi lleihau yn raddol.

Fe wnaeth yr arolygwyr ymweld ag 20 o ysgolion cynradd ac uwchradd.

Codi safon

Dywed Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn: "Er gwaetha'r duedd o welliant mewn safonau Saesneg, mae cynnydd yn rhy araf o hyd i ddisgyblion 7-14 oed yng Nghymru ddal i fyny ag ardaloedd eraill yn y DU.

"At ei gilydd, mae ansawdd addysgu Saesneg yn dda.

"Mae'r athrawon gorau yn gwneud defnydd medrus o ddulliau i ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu disgyblion.

"Fodd bynnag, nid yw addysgu ysgrifennu wedi datblygu digon mewn lleiafrif o ysgolion uwchradd. Mae gormod o waith marcio ansawdd gwael o hyd ar waith disgyblion.

"Canfu'r adroddiad fod athrawon yn nodi gwendidau disgyblion heb esboniad, ac nid ydynt yn rhoi digon o arweiniad ar sut i wella. "

Yn ddiweddar fe wnaeth profion sefydliad Pisa o 68 o wledydd osod Cymru yn safle 41.

Mae gweinidogion Cymru wedi cyflwyno profion 'clir a thrwyadl' i ddisyblion y llynedd gyda'r bwriad o godi safonau.

'Blaenoriaethu'

Wrth ymateb i'r adroddiad, fe ddywedodd llefarydd ar ran NUT Cymru:

"Fydden i ddim yn anghytuno â'r canfyddiadau ond dw i'n gwbl ymwybodol fod meddylfryd atharawon yn gyffredinol yn canolbwyntio ar lythrennedd fel agwedd allweddol - mae'n cael ei flaenoriaethu...

"Dw i ddim yn cytuno bod athrawon yn methu rhoi adborth digonol i ddisgyblion - ond fe fydden i'n hoffi gweld cysondeb drwy Gymru.

"Mae athrawon sy'n cyfathrebu gyda ni yn yr undeb yn canolbwnytio ar nodi camgymeriadau gan adeiladu sgiliau drwy gynnig adborth cadarnhaol."