Athrawes wedi ffugio canser

Cyhoeddwyd

Mae athrawes wedi cyfaddef iddi ddweud celwydd ynglŷn â'r ffaith ei bod yn diodde' o ganser, mewn gwrandawiad Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.

Mi gafodd Samantha Scrine, 26, ei diswyddo o Ysgol Gyfun Tre-gŵyr y flwyddyn ddiwethaf am "gamymddwyn difrifol o natur anarferol a difrifol".

Roedd hi wedi gofyn i'w chydweithwyr am sampl o'u DNA gan ddweud ei bod hi eisiau darganfod os byddai posib i un ohonyn nhw roi mêr esgyrn iddi.

Fe yrrodd gannoedd o negeseuon testun i'w hun gan honni mai ei mam oedd wedi eu gyrru ac fe honnodd ei bod wedi gwneud ffrindiau efo merch 10 oed oedd yna wedi marw o ganser.

Yn ogystal, roedd hi wedi rhoi rhestr o ganeuon roedd hi'n eu hoffi, cyflwyniad o'i bywyd a cherdyn credyd er mwyn talu am ei hangladd.

Clywodd y gwrandawiad fod y gwir am gyflwr Ms Scrine wedi dod i'r amlwg wedi i staff o'r ysgol gysylltu â'i theulu a ddywedodd nad oedd hi'n dioddef o ganser ond ei bod yn dioddef o iselder.

'Gor-bryder meddygol'

Dywedodd y swyddog cyflwyno Louise Price: "Fe ddywedodd Miss Scrine ei bod wedi trefnu radiotherapi tu allan i amser dysgu ond ei bod wedi dechrau methu'r ysgol oherwydd salwch."

Roedd yr ysgol wedi gorfod talu £5,500 i gyflogi athro arall i wneud gwaith Ms Scrine, gan feddwl ei bod hi'n dweud y gwir am y ffaith ei bod yn dioddef o fath anghyffredin o ganser y stumog.

Mae hi'n cyfaddef gwneud datganiadau anwir, cael gafael ar samplau DNA drwy dwyll a ffugio dogfenni gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg gan gydnabod fod hyn yn gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Ond mae hi'n gwrthod yr honiad ei bod wedi ymddwyn mewn modd anonest gan ddweud ei bod hi wir yn meddwl ei bod yn marw gan ei bod yn dioddef o "or-bryder meddygol".

Dywedodd ei bod hi wedi bod yn mynd i ystafelloedd aros ysbytai a chymryd meddyginiaeth i'w helpu i ddelio gyda'r symptomau.

Mae posibiliad y bydd Ms Scrine yn cael ei gwahardd rhag dysgu gan y panel.

Mae'r achos yn parhau.