Iechyd yn wynebu 'argyfwng ariannol'

  • Cyhoeddwyd
Nyrs

Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn wynebu argyfwng ariannol, yn ôl grŵp ymchwil blaenllaw.

Mewn adroddiad newydd gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, mae Ymddiriedolaeth Nuffield yn rhybuddio y gallai'r gwasanaeth wynebu "twll du" o £2.5 biliwn yn ei gyllideb erbyn 2025.

Mae'r ffigwr o £2.5 biliwn yn gyfystyr â 43% o'r gyllideb bresennol.

Y prif reswm maen nhw'n ei roi dros eu rhagolwg yw y bydd y galw'n cynyddu tra bydd yr arian sydd ar gael yn aros yn weddol gyson drwy gynyddu'n unol â chwyddiant.

Ond mae'r gyllideb iechyd yng Nghymru wedi gostwng 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd ers 2011 wrth i'r arian sy'n dod dros Glawdd Offa yn ffurf y grant bloc grebachu o ganlyniad i'r wasgfa ariannol.

Fe wnaeth y llywodraeth gyhoeddi yn eu cyllideb flwyddyn diwethaf y byddai mwy o arian yn cael ei roi i iechyd a hynny ar draul sectorau eraill fel llywodraeth leol.

'Angen diwygio'

Yn ôl y dadansoddiad mae'r sefyllfa orau posib hyd yn oed yn golygu bwlch ariannol o £1.1 biliwn i'r gwasanaeth iechyd.

Gwraidd y broblem yw bod disgwyl i'r galw am wasanaethau gynyddu 3.3% y flwyddyn o hyn ymlaen, oherwydd fod pobl yn byw yn hŷn ac felly'n fwy tebygol o ddioddef o broblemau iechyd cymhleth.

Mae'r gost i drin pobl fel hyn yn uchel yn enwedig wrth ystyried y ffaith fod meddyginiaeth yn faes sy'n mynd yn fwyfwy arbenigol gan arwain at gynnydd yng nghost cyffuriau a moddion.

Dywedodd awdur yr adroddiad Anita Charlesworth: "Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru angen diwygio ac mae angen darganfod ffyrdd i gynyddu cynhyrchiant ac yn bwysicach fyth mynd i'r afael â'r byrdwn o glefyd cronig yng Nghymru."

'Rhaid talu mwy'

Ychwanegodd Ms Charlesworth: "Os yw ariannu'n tyfu'n unol â chwyddiant... rydym yn wynebu her o £2.5 biliwn sydd yn tua 4% y flwyddyn uwchben chwyddiant ac mi fyddai hynny wir yn ddigynsail.

"Mae'n anodd iawn dychmygu sut y gallai Cymru gau'r gap yna heb barhau i rewi tâl gweithwyr iechyd...

"Does dim dianc rhag y ffaith - os ydyn ni eisiau cynnal y safon a'r un ystod o'r gwasanaethau yng Nghymru a gweddill y DU mi fydd yn rhaid i ni'n sicr dalu mwy amdano fe."

Mae canfyddiadau'r ymchwil yn debygol o ailgynnau'r ddadl ynglyn ag os gall y gwasanaeth iechyd oroesi heb gael ei ddiwygio'n sylweddol ac os oes angen newid ein disgwyliadau ohono yn y tymor hir.

Yn ôl Conffederasiwn GIG Cymru, mae'r adroddiad yn dangos "na all y GIG yng Nghymru barhau i wneud yr un pethau yn yr un ffordd a mae'n wneud ar hyn o bryd".

'Her ddim yn unigryw'

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford bod yr adroddiad yn delio gydag "un o'r heriau y mae pob system iechyd yn y byd yn ei wynebu" sy'n cynnwys "costau uwch, mwy o alw, poblogaeth hŷn a thwf yn y nifer o bobl sy'n dioddef o gyflyrau cronig".

"Ond mae hefyd yn dangos bod y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru wedi ymateb i'r rhain drwy ystod o fesurau gan gynnwys gwelliannau mewn effeithlonrwydd a chynhyrchiant, lleihau amser arhosiad pobl yn yr ysbyty a faint o bobl sy'n dod i'r ysbyty," meddai.

Ychwanegodd Mr Drakeford bod cyfleoedd i wneud arbedion yn yr hir dymor drwy ddarparu mwy o ofal yn y gymuned, lleihau faint o bobl sy'n mynd i'r ysbyty am driniaeth arferol, a dilyn cynllun iechyd doeth.

Dywedodd y byddai'n gweithio dros yr haf gyda'r gweinidog cyllid i "ymateb i'r heriau sy'n cael eu hamlygu yn yr adroddiad hwn".

Nid Cymru yw'r unig wlad sy'n wynebu problemau o'r fath - fe wnaeth adroddiad yn 2012, gan yr un sefydliad, wneud rhagdybion tebyg am Loegr.