Cwest Hywel Hughes: edrych ar rôl yr heddlu

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi dechrau i farwolaeth dyn 32 oed wnaeth farw yn y ddalfa ar ôl cael ei daflu allan o glwb nos ym Mangor. Mi wnaeth Hywel Llewleyn Hughes farw ym mis Mai 2003.

Roedd y cwest gwreiddiol i fod i gychwyn yn 2004 ond mi gafodd ei ohirio am fod yna gamau cyfreithiol yn digwydd.

Mi ddywedodd y crwner fod Mr Hughes wedi marw trwy gael ei wasgu.

Cafodd y cwest wybod bod Mr Hughes wedi ei ddal i lawr gan ddynion oedd ar y drws yn y clwb nos am chwe munud y noson honno tra roedden nhw'n disgwyl i'r heddlu gyrraedd.

Mae'r ddau ddyn wedi wynebu achos o ddynladdiad yn 2005. Ond yn ôl y crwner, gan na chafon nhw eu canfod yn euog mewn achos llys does dim angen ystyried eu rôl yn achos marwolaeth Mr Hughes.

Dywedodd y crwner y bydd y cwest yn canolbwyntio ar rôl y swyddogion heddlu y noson honno.

Sawl ymgais i achub ei fywyd

Clywodd y rheithgor dystiolaeth gan Jeremy Mark Vaughan oedd yn rhingyll ar y pryd ac yn rhan o'r ymchwiliad troseddol ar ôl y digwyddiad.

Fe ddisgrifiodd yr hyn ddigwyddodd ar Mai 2, 2003.

Dywedodd fod yr heddlu wedi derbyn galwad ffôn am 23.16 gan staff y clwb nos Joop. Roedden nhw yn gofyn i swyddogion ddod yno cyn gynted â phosib am fod y dynion ar y drws yn dal Mr Hughes i lawr. Roedden nhw yn dweud bod Mr Hughes wedi ymosod ar un neu ddau aelod o staff.

Mi welodd y rheithgor luniau CCTV o'r hyn ddigwyddodd. Pan gyrhaeddodd y ddau swyddog, Robert Hind a Emma Lovegreen y clwb mi roddwyd Mr Hughes mewn cyffion. Roedd ei ben yn gwyro ymlaen. Mae'n ymddangos iddo gael ei gario i'r car heddlu a'i rhoi yn y sedd gefn.

Mae'r rheithgor hefyd wedi gweld mapiau yn dangos y ffordd aeth yr heddlu i'r orsaf yng Nghaernarfon a'r adeg pan wnaethon nhw stopio'r car i symud Mr Hughes yn y car.

Mi glywodd y llys fod Mr Hughes mewn cyflwr gwael pan y cyrhaeddodd yr heddlu yr orsaf. Doedd ganddo ddim curiad calon ac mi gafodd ambiwlans ei alw. Er bod na sawl ymgais wedi ei wneud i'w achub mi fuodd o farw yn Ysbyty Gwynedd.

Dywedodd y crwner yn ystod y bore bod angen i'r rheithgor benderfynu os y byddai pethau wedi bod yn wahanol pe byddai'r ddau swyddog heddlu wedi gweithredu mewn ffordd wahanol.

Mae disgwyl i'r cwest bara pythefnos.